Podporte vznik študentského filmu AUTONEHODA / Support an upcoming student film

Míľnik 1/2

pokryjeme spoluprácu policajných a záchranných zložiek, prenájom kamerovej a osvetľovacej techniky

Získaných 0 € 905 €
2 000 €
12 dní
do ukončenia

Míľnik 2/2

zaplatíme prenájom lokácií, kostýmov, rekvizít a náklady spojené s dopravou a cateringom

Získaných 0 € 905 €
3 000 €
12 dní
do ukončenia
Zakladateľ
Oliver Bahúl
Dátum pridania
15. 3. 2023
Posledná aktualita

28. 3. 2023 9:18

FILM MÁME OBSADENÝ

V posledných dňoch sa nám podarilo obsadiť všetky postavy veľmi šikovnými slovenskými hercami. Vo filme uvidíte známe aj nové talenty.

Momentálne sme v štádiu technických obhliadok lokácií a tvorby storyboardu, teda veľmi konkrétnej prípravy záberov.

Zobraziť celú aktualitu

O študentskom filme AUTONEHODA

FOR ENGLISH, CLICK HERE

Ako štáb študentov Filmovej a televíznej fakulty VŠMU máme ambíciu natočiť zmysluplný krátky film, ktorý bude baviť nás aj divákov. Napriek tomu, že ide o krátky film (cca 20 min.), jeho realizácia je veľmi nákladná a pre nás v podstate nemožná bez finančých darov. Preto budeme veľmi vďační za každý finančný príspevok a zdieľanie.

PRÍBEH FILMU

Stereotypom zmorený policajt Tibor musí riešiť ďalší cestný incident spôsobený nezodpovedným mladíkom, pri ktorom došlo k zraneniu malého chlapca. Tibor však počas vyšetrovania zisťuje, že vo výpovediach niečo nesedí a že za zraneniami chlapca je pravdepodobne niečo úplne iné. Príbeh sa odohráva na slovenskom vidieku.

TÉMA A ŽÁNER

Hlavnou témou nášho príbehu je šikana, s ktorou sme boli ako autori v živote viackrát priamo konfrontovaní. Scenárista sa pri jeho písaní inšpiroval skutočnými obyvateľmi a udalosťami, ktoré odsledoval počas svojho dospievania v rodnej obci na Záhorí. Napriek tomu, že je šikana v našej spoločnosti stále prítomná, sa o nej veľa nehovorí a ešte menej sa proti nej koná. Zámerom tohto filmu nie je ponúknuť spoločnosti riešenia, ale tému opäť pripomínať a v ideálnom prípade o nej rozvinúť diskusiu.

Žáner filmu je sociálna dráma s komediálnymi prvkami. Napriek vážnej téme chceme do tohto filmu vniesť humor, ktorý je neodmysliteľnou súčasťou života nás – tvorcov, a ktorý má divákovi pomôcť ťažkú tému filmu lepšie prijať. Komika príbehu je postavená na kontrastných archetypoch postáv vo vidieckom prostredí a ich vzájomných vzťahoch a konfrontácii.

„Autonehoda“ je pracovný názov projektu

MOODBOARD (ATMOSFÉRA/VIZUÁLNA NÁLADA) FILMU

nočné jazdy v obci s vypnutým osvetlením, ktoré je zásadné pre zápletku filmu

miesto autonehody po príchode sanitky a policajta Tibora, v našom prípade pôjde o niečo komornejšiu atmosféru

policajná stanica bude v kontraste s chladnými exteriérmi vľúdnejšia a vypočúvacia miestnosť bude vo výsledku o niečo prívetivejšia

dedinská krčma, v ktorej sa bude odohrávať jedno z podstatných vypočutí kľúčového svedka

zdroj: shotdeck.com

Kto za kampaňou stojí

Hlavný tím tvoria primárne študenti FTF VŠMU a filmári, ktorí majú napriek svojmu mladému veku množstvo bohatých skúseností z praxe, či už ide o prípravu, produkciu alebo postprodukciu hranej, seriálovej či animovanej tvorby.

O TVORCOCH

scenár – VAŇA Marek
stojí za celou myšlienkou a príbehom filmu. Je študentom 3.Bc. ročníka scenáristiky na FTF VŠMU. Okrem písania mnohých scenárov k študentským filmom mal možnosť spolupracovať na pripravovanom celovečernom filme.

réžia, strih – BAHÚL Oliver
študuje 3.Bc. ročník strihovej skladby a tento film bude jeho záverečnou bakalárskou prácou. V rámci štúdia zrealizoval dve autorské krátke hrané komédie. Skúsenosti má najmä so strihom študentských hraných filmov, krátkych dokumentárnych, animovaných filmov a videoklipov. Ako asistent strihu mal možnosť spolupracovať na viacerých hraných filmoch, seriáloch a dokumentoch.

produkcia – LEŠČÁK Jonáš
je oporným bodom štábu vďaka bohatým skúsenostiam z profesionálnej oblasti. Momentálne je študentom 1.Mgr. ročníka filmovej a televíznej produkcie na FTF VŠMU. Od roku 2017 spolupracoval na vyše 11 celovečerných hraných filmoch. V súčasnosti spolupracuje najmä s produkčnou spoločnosťou Punkchart Films. Má za sebou viaceré pozície na slovenských aj zahraničných projektoch ako production assistant, production manager, executive producer, production coordinator, supervising 2AD.

kamera – MRÁZ Lukáš
sa filmu začal profesionálne venovať už v 15tich rokoch. Odvtedy mal možnosť pracovať na veľkých tuzemských aj zahraničných projektoch a aktívne sa angažuje aj v tých študentských. Na stoličku hlavného kameramana si zasadne po druhýkrát a s týmto filmom má záujem sa hlásiť na filmovú školu v Anglicku. 

zvuk – TOMKO Štefan
je aktuálne jedným z najaktívnejších študentov katedry zvuku na FTF VŠMU. Vyniká technickými aj kreatívnymi zručnosťami v oblasti zvukového záznamu, zvukovej postprodukcie a zvukovej dramaturgie ale aj hudobnej tvorby. Je členom viacerých hudobných telies, sám hudbu tvorí a nebojí sa experimentovať. Má za sebou množstvo študentských filmov ale prax nadobúda aj v profesionálnom prostredí.

scénografia – LUKAČOVÁ Linda
sa ako scénografka podieľala už na niekoľkých divadelných hrách. Popri štúdiu na DF VŠMU naberá skúsenosti aj v oblasti študentského filmu. Má veľký cit pre mizanscénu v symbióze s príbehom, témou a žánrom diela. Jej kreatívna a pohotová kooperácia s hlavným kameramanom a režisérom je neodmysliteľnou súčasťou autentického a estetického filmového diela.

Na čo získané peniaze použijeme 

Nakoľko je hlavnou zápletkou filmu autonehoda, na jej realizáciu potrebujeme spoluprácu policajných a záchranných zložiek. Financie by sme využili na nevyhnutnú účasť týchto zložiek na nakrúcaní, na prenájom policajného auta a sanitky a tiež na ďalšie výdavky spojené s lokáciami (prenájom, energie, dopravné náklady a pod.).

Finančné prostriedky potrebujeme tiež na prenájom kamerovej techniky, bez ktorej realizácia audiovizuálneho diela nie je možná a prenájom kostýmov a rekvizít, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou autentickej a vizuálne atraktívnej mizanscény.

Každé euro nám pomôže priniesť na plátna festivalových kín film s vážnou témou podaný s nadhľadom.

Support an upcoming student film AUTONEHODA (Car accident)

About the film

As a film crew comprised of students of the Film and television faculty of the VŠMU, we have an ambition to create a meaningful short film, which will entertain us as well as the audience. Despite it being a short film (around 20 minutes), its production will be very financially challenging, and for us basically unachievable without external financial contributions. Therefore, we will be very grateful for every contribution and share.

STORY

Policeman Tibor, plagued with stereotypes, has to deal with yet another road incident caused by a young and irresponsible driver, in which a small boy was hurt. During his investigation, Tibor discovers inconsistencies in the witness statements, and suspects that the causes behind the boy´s injuries may be something else entirely. This story takes place in Slovak countryside. 

THEME AND GENRE

The main theme of our story is bullying, with which, we as authors, had been confronted numerous times during our lives. Our screenwriter was heavily inspired by the real-life motives of people and events, which he observed during his adolescence, in his home village in the Záhorie region. Even though bullying is still very present in our society, it is still a taboo subject to many, preventing people from acknowledging, nor acting against it. The aim of this movie/film is not to present solutions to this problem, it is to remind the society and ideally inspire it to again spark a discussion dedicated to it.

The genre of this movie/film is a social drama with comedic motives/elements. Despite its heavy theme, we want to breathe humour into this film, which is an integral part of our lives as creators, and which is supposed to help the viewer in digesting otherwise tough themes that are presented. The comedy of the story is built upon the contrast of the archetypes of the characters set onto a background of a rural village, and their mutual relationship and confrontations.

“AUTONEHODA (Car accident)” is a working title of this project.

MOODBOARD

night rides in the village with turned off streetlights, which are essential for the plot of the movie

the place of the car crash after the arrival of ambulance and the policeman Tibor, in our case with somewhat of a softer atmosphere

the police station will be in contrast with the harsh and cold exteriors, being more welcoming, our rendition of the interrogation room will also be of softer, lighter and friendly disposition

local village pub, which will be a setting of an interrogation of the crown witness

source: shotdeck.com

The people behind the project

The main team is comprised mainly from the Students of FTF VŠMU and filmmakers, whose extensive experience in the field, whether it is pre-production, production, or post-production of live action films, series, or animated work is only contrasted by their young age.

script – VAŇA Marek
stands behind the whole idea and story of the film. He is a student of the 3rd BA. year of screenwriting at FTF VŠMU. In addition to writing many scripts for student films, he had the opportunity to collaborate on an upcoming feature film.

direction, editing – BAHÚL Oliver
is a student of 3rd BA year of film editing, with this film being his final bachelor's thesis. As part of his studies, he wrote and directed two short comedies. He has experience in editing student short films, short documentaries, animated films, and music videos. As an editing assistant, he had the opportunity to collaborate on several feature films, series, and documentaries.

production – LEŠČÁK Jonáš
he is the mainstay of the staff thanks to his rich experience in the professional field. He is currently a student of the 1st MA year of film and television production at the VŠMU FTF. Since 2017, he has collaborated on more than 11 feature films. Currently, he works mainly with the production company Punkchart Films. He has held several positions on Slovak and foreign projects such as production assistant, production manager, executive producer, production coordinator, supervising 2AD etc.

director of photography – MRÁZ Lukáš
he started working professionally in films at the age of 15. Since then, he has had the opportunity to work on large domestic and foreign projects and is actively involved in student projects as well. He will take the chair of the DOP for the second time, with the intent of using this film as his application to a film school in the United Kingdom.

sound – TOMKO Štefan
is currently one of the most active students of the Department of Sound at FTF VŠMU. He excels in technical and creative skills in the field of sound recording, sound post-production and sound dramaturgy, as well as music creation. He is a member of several musical ensembles; he produces music himself and is not afraid to experiment in the field of sound. He has collaborated on many student films, as well as gaining experience in the professional environment.

scenography – LUKAČOVÁ Linda
she has already participated in several theatre plays as a scenographer. In addition to studying at the DF VŠMU, she is also gaining experience in the field of student film. She has a great feeling for mise-en-scène in symbiosis with the story, theme, and genre of the work. Her creative and responsive cooperation with the DOP and director is an integral part of an authentic and aesthetic film work.

What will the money be used for?

Since the main plot of the film is a car accident, we need the cooperation of the police and rescue services to make this film happen. We would use the funds for the necessary participation of these components in filming, for the rental of a police car and an ambulance, and for other expenses related to the locations (rent, energy, transport costs, etc.).

We also need funds for the rental of camera equipment, without which the realization of an audio-visual work is impossible, and the rental of costumes and props, which are also necessary part of an authentic and visually attractive mise-en-scène.

Each euro will help us bring a film with a serious theme presented with a sense of humour to the screens of festival cinemas.

Chcete zakladateľovi projektu niečo odkázať?

Pre zobrazenie či pridanie odkazu musíte byť prihlásený na Facebooku a mať vo svojom prehliadači povolené cookies tretích strán.

Aktuality

28. 3. 2023 9:18

FILM MÁME OBSADENÝ

V posledných dňoch sa nám podarilo obsadiť všetky postavy veľmi šikovnými slovenskými hercami. Vo filme uvidíte známe aj nové talenty.

Momentálne sme v štádiu technických obhliadok lokácií a tvorby storyboardu, teda veľmi konkrétnej prípravy záberov.

Čo je to Donio?

Donio je miesto, kde každý má možnosť jednoducho získať financie na zmenu svojho príbehu alebo na ňu iným prispieť. Zakladateľom vždy odovzdávame 100% získanej sumy.

Ako je možné, že odovzdávate 100% získanej sumy?

Naším cieľom je pomáhať naplno všetkým, ktorí to potrebujú. Vytvorenie kampane na Donio je preto bezplatné. Náš chod hradíme z dobrovoľných darov od podporovateľov, nie z provízií od zakladateľov kampaní. Ďakujeme za ne, sú pre nás nielen veľká finančná pomoc, ale i gesto, že to, čo robíme, vám dáva zmysel.

Naozaj si u vás môžem vytvoriť kampaň na čokoľvek?

Donio ako jediná slovenská platforma pomáha získať financie na čokoľvek. Či už potrebujete financovať liečbu choroby, podporiť blízky útulok, rozbehnúť komunitnú záhradu alebo komerčný predpredaj produktu, kampaň môžete vytvoriť ako fyzická i právnická osoba.

Akú záruku mám, že prostriedky nebudú zneužité?

Pred spustením overujeme identitu každého zakladateľa kampane. Takmer s každým sme v intenzívnom kontakte a pri špeciálnych kategóriách kampane (preplatenie liečby, rekonštrukcie a pod.) si na posúdenie dôveryhodnosti kampane žiadame predloženie potrebných faktúr a dokumentov. Po skončení kampane od zakladateľov kampaní vyžadujeme aktualitu pre podporovateľov, ako boli získané prostriedky využité.

Nemôžem prispieť anonymne? Prečo na prispenie potrebujete moje údaje?

Vždy potrebujeme aspoň váš e-mail, aby sme naň poslali potvrdenie o platbe. Tiež naň budete dostávať informácie o tom, ako sa darí podporenej kampani. Ak ste si vybrali za svoj príspevok aj fyzickú odmenu, potrebujeme aj vaše ostatné kontaktné údaje pre jej odoslanie zakladateľom kampane.

Prečo mi od vás neprišla žiadna faktúra?

Donio nemôže vystavovať faktúru za váš príspevok na Naštartuj projekt, iba generovať Zmluvu o podpore projektu. Ak pre potreby vášho účtovníctva potrebujete aj faktúru, obráťte sa s touto požiadavkou na zakladateľa projektu.

Kedy môžem očakávať svoju odmenu?

Zodpovednosť za odosielanie odmien a komunikáciu o nich má zakladateľ kampane. Ak nie je uvedené inak (napr. špecifikované v odmene), zakladateľ má na odoslanie odmien podporovateľom 90 dní. Odmeny nie je možné vyzdvihnúť v kancelárii Donio v Novej Cvernovke.

Neprišiel mi od vás žiaden e-mail. Čo mám robiť?

Vo svojom e-mailovom klientovi sa pozrite do kategórie Ostatné. Alebo skontrolujte priečinok Spam. Ak nie je ani tam, ozvite sa nám na ahoj@donio.sk a spolu to vyriešime.

Od prispenia ubehlo už 24 hodín a moju platbu stále nevidím. Je to normálne?

Ak ste zvolili platbu kartou, mala by sa v prehľade kampane zobraziť hneď po prispení. Ak ste zvolili platbu prevodom, váš príspevok sa pripíše až v momente, keď peniaze prídu na účet. V prípade, že ste odoslali inú čiastku alebo ste nezadali variabilný symbol, musíme váš príspevok manuálne spárovať. To môže trvať aj týždeň.

Nepodarilo sa mi urobiť platbu kartou zo zahraničia, čo s tým?

Ak máte ťažkosti uskutočniť platbu zo zahraničia, môže byť chyba na strane platobnej brány, ktorá špeciálne zahraničné platobné karty neprijíma. Ak zvolíte platbu prevodom, môžete použiť službu Wise, ktorá má výhodnejšie poplatky.

Kampaň nezískala cieľovú sumu. Čo sa bude diať s mojimi peniazmi?

V momente, keď sa ukončenej kampani nepodarila dosiahniť želaná cieľová čiastka, nedosiahla ani prvý kampaňový míľnik (ak pracovala s míľnikmi) alebo nevyzbierala ani 200 eur (ak nebola stanovená cieľová čiastka), váš príspevok do 14 dní vrátime späť na váš účet alebo na platobnú kartu.

Láskavý darca
100 €  •  29. 3. 2023 10:57
Milý darca
50 €  •  28. 3. 2023 21:58
Rastislav K.
5 €  •  28. 3. 2023 13:25
Držím palce.
Dobrosrdečný darca
5 €  •  24. 3. 2023 22:30
Štedrý darca
20 €  •  18. 3. 2023 9:03
Darca, ktorý je za každú dobrost
200 €  •  16. 3. 2023 20:52
Adam R.
25 €  •  16. 3. 2023 14:38
Na bagety :)
Láskavý darca
10 €  •  16. 3. 2023 13:55
Láskavý darca
5 €  •  16. 3. 2023 12:53
Martin D.
15 €  •  15. 3. 2023 22:54
Na lepší catering vždy treba prispieť <3
Milý darca
50 €  •  15. 3. 2023 21:06
Milý darca
5 €  •  15. 3. 2023 19:37
Láskavý darca
5 €  •  15. 3. 2023 18:59
Kruťas
50 €  •  15. 3. 2023 18:46
Veľa šťastia, detiská podarené 😉
Láskavý darca
5 €  •  15. 3. 2023 17:57
Darca, ktorý je za každú dobrost
5 €  •  15. 3. 2023 17:05
Dobrosrdečný darca
350 €  •  15. 3. 2023 11:42

Premýšľate ako pomôcť ešte viac?

Založte si vlastnú darcovskú výzvu a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii.

Ako funguje Darcovská výzva

  1. Pridajte Darcovskú výzvu – vymyslite vlastný názov a napíšte krátky úvod, prečo vás zaujal príbeh, ktorý ste sa v Darcovskej výzve rozhodli podporiť.
  2. Zdieľajte ju s priateľmi, kolegami či vo svojej komunite, aby sa do pomoci mohlo zapojiť čo najviac prispievateľov.
  3. Získané financie priradíme ku kampani, ktorú ste sa rozhodli podporiť v 100 % výške.
Pridať Darcovskú výzvu Zistiť viac

U tohto príbehu zatiaľ žiadne Darcovské výzvy nie sú

Vyberte si odmenu

Na keťas / For some chow
Prispejte 5 € a viac

Na keťas / For some chow

Aj vďaka tebe budú mať členovia štábu dostatok čokoládových trubičiek. / Thanks to your contribution, the film crew will be able to enjoy some chocolate treats.

Odmena

1× láska od filmárov / 1× love from the film crew

Na lepší keťas / Better chow
Prispejte 15 € a viac

Na lepší keťas / Better chow

Vďaka tebe si tvorcovia budú môcť dopriať aj teplé jedlo. Za to ti poďakujeme v titulkoch. / Thanks to your contribution, the film crew will be able to get warm meals on set, and for that we will thank you in the credits.

Odmena

1× večná láska od filmárov (poďakovanie v titulkoch) / 1× eternal love from the film crew (as well as a Thank you in the credits)

Film uvidíš v kine medzi prvými / You will be among the first to enjoy the movie
Prispejte 25 € a viac

Film uvidíš v kine medzi prvými / You will be among the first to enjoy the movie

Zostáva 18/20

Zúčastni sa predpremiéry filmu za prítomnosti tvorcov a hercov. / Attend the movie pre-premiere alongside the film crew as well as the actors.

Odmena Zostáva 18/20

– účasť na predpremiére / pre-premiere invitation

Predpremiéra, diskusia a raut za prítomnosti tvorcov a hercov / Pre-premiere, discussion as well as a banquet with the creators and actors
Prispejte 50 € a viac

Predpremiéra, diskusia a raut za prítomnosti tvorcov a hercov / Pre-premiere, discussion as well as a banquet with the creators and actors

Zostáva 19/20

Zúčastni sa predpremiéry filmu s následnou diskusiou a rautom za účasti tvorcov a hercov. / Attend the movie pre-premiere with discussion as well as banquet with the film crew as well as the actors.

Odmena Zostáva 19/20

– účasť na predpremiére / pre-premiere invitation
– diskusia s tvorcami a hercami / discussion with the creators and actors
– účasť na raute po predpremiére / after-movie banquet invitation

Špeciálne poďakovanie v titulkoch / Special thanks in the credits
Prispejte 75 € a viac

Špeciálne poďakovanie v titulkoch / Special thanks in the credits

V titulkoch sa tvoje meno objaví medzi vyvolenými. / Your name will be in the credits with the chosen ones.

Odmena

– špeciálne poďakovanie v titulkoch / special thanks in the credits
– všetky doterajšie odmeny / all the previous rewards

Zaži krásu filmového pľacu / Experience the beauty of the movie set
Prispejte 100 € a viac

Zaži krásu filmového pľacu / Experience the beauty of the movie set

Zostáva 5/6

Zúčastni sa nakrúcania spolu s nami. Uvidíš, ako prebieha nakrúcanie a v čom spočíva jeho krása. / Attend the filming of our movie with us. You will see all the details of a shoot and the captivating beauty of its process.

Odmena Zostáva 5/6

– účasť na nakrúcaní filmu / Invitation to the movie set
– všetky doterajšie odmeny / all the previous rewards

Zahviezdi na filmovom plátne aj ty! / Be a star of the silver screen!
Prispejte 200 € a viac

Zahviezdi na filmovom plátne aj ty! / Be a star of the silver screen!

Zostáva 6/6

Zisti, aké je to stáť pred kamerou. / Experience, what’s it like to stand in front of the camera.

Odmena Zostáva 6/6

– účinkovanie vo filme / A role in the film
– všetky doterajšie odmeny / all the previous rewards

Zhmotni si kúsok z nášho filmu / Materialise a piece of our film
Prispejte 300 € a viac

Zhmotni si kúsok z nášho filmu / Materialise a piece of our film

Na pamiatku dostaneš oficiálny plagát filmu a špeciálny vecný darček podpísaný hercami. / As memorabilia, you will receive a movie poster as well as a special gift signed by the actors.

Odmena

1× oficiálny plagát filmu / 1× official movie poster
1× špeciálny vecný darček podpísaný hercami / 1× special gift signed by the actors
– môžeš využiť všetky doterajšie odmeny / the option to get all the previous rewards

Staňte sa oficiálnym partnerom filmu / Become an official partner of the film
Prispejte 500 € a viac

Staňte sa oficiálnym partnerom filmu / Become an official partner of the film

Osobitné miesto v titulkoch s vašim menom a logom. / Exclusive  place in the credits with your name and logo.

Odmena

– exkluzívne miesto v titulkoch medzi partnermi filmu, s uvedením mena a loga / Exclusive place in the credits among the film partners, with your name and logo
– môžete využiť všetky doterajšie odmeny / The option to get all the previous rewards

ALL IN!
Prispejte 1 000 € a viac

ALL IN!

Vaše meno a logo budú uvedené pred začiatkom filmu. Exkluzívne nahliadnutie do scenára, produkcie a postprodukcie. Samozrejmosťou sú aj všetky ostatné odmeny. / Your name and logo will be displayed before the beginning of the movie. You will be granted an exclusive sneak-peak into the script, production and post-production. Of course, all the previous rewards are included as well.

Odmena

– umiestnenie mena a loga pred začiatok filmu / Name and logo displayed before the start of the movie
– exkluzívne nahliadnutie do scénara, na nakrúcanie, na nakrútený materiál a jeho následnú postprodukciu / Exclusive sneak-peak into the script, production, and post-production
– možnosť využiť všetky doterajšie odmeny / The option to get all the previous rewards

Naštartuj projekt je určený zakladateľom zaujímavých nápadov, ktorým môže podporením kampane pomôcť ktokoľvek. Kampane na Naštartuj projekt nie sú realizované podľa zákona o verejných zbierkach, ktorý zahŕňa iba verejnoprospešné aktivity. Viac si môžete prečítať v našich Pravidlách používania.

Chcete Naštartovať projekt? Sme za každú dobrosť.

Vytvoriť kampaň

Podporte projekt a získajte atraktívnu odmenu

Na keťas / For some chow
Prispejte 5 € a viac

Na keťas / For some chow

Aj vďaka tebe budú mať členovia štábu dostatok čokoládových trubičiek. / Thanks to your contribution, the film crew will be able to enjoy some chocolate treats.

Odmena

1× láska od filmárov / 1× love from the film crew

Na lepší keťas / Better chow
Prispejte 15 € a viac

Na lepší keťas / Better chow

Vďaka tebe si tvorcovia budú môcť dopriať aj teplé jedlo. Za to ti poďakujeme v titulkoch. / Thanks to your contribution, the film crew will be able to get warm meals on set, and for that we will thank you in the credits.

Odmena

1× večná láska od filmárov (poďakovanie v titulkoch) / 1× eternal love from the film crew (as well as a Thank you in the credits)

Film uvidíš v kine medzi prvými / You will be among the first to enjoy the movie
Prispejte 25 € a viac

Film uvidíš v kine medzi prvými / You will be among the first to enjoy the movie

Zostáva 18/20

Zúčastni sa predpremiéry filmu za prítomnosti tvorcov a hercov. / Attend the movie pre-premiere alongside the film crew as well as the actors.

Odmena Zostáva 18/20

– účasť na predpremiére / pre-premiere invitation

Predpremiéra, diskusia a raut za prítomnosti tvorcov a hercov / Pre-premiere, discussion as well as a banquet with the creators and actors
Prispejte 50 € a viac

Predpremiéra, diskusia a raut za prítomnosti tvorcov a hercov / Pre-premiere, discussion as well as a banquet with the creators and actors

Zostáva 19/20

Zúčastni sa predpremiéry filmu s následnou diskusiou a rautom za účasti tvorcov a hercov. / Attend the movie pre-premiere with discussion as well as banquet with the film crew as well as the actors.

Odmena Zostáva 19/20

– účasť na predpremiére / pre-premiere invitation
– diskusia s tvorcami a hercami / discussion with the creators and actors
– účasť na raute po predpremiére / after-movie banquet invitation

Špeciálne poďakovanie v titulkoch / Special thanks in the credits
Prispejte 75 € a viac

Špeciálne poďakovanie v titulkoch / Special thanks in the credits

V titulkoch sa tvoje meno objaví medzi vyvolenými. / Your name will be in the credits with the chosen ones.

Odmena

– špeciálne poďakovanie v titulkoch / special thanks in the credits
– všetky doterajšie odmeny / all the previous rewards

Zaži krásu filmového pľacu / Experience the beauty of the movie set
Prispejte 100 € a viac

Zaži krásu filmového pľacu / Experience the beauty of the movie set

Zostáva 5/6

Zúčastni sa nakrúcania spolu s nami. Uvidíš, ako prebieha nakrúcanie a v čom spočíva jeho krása. / Attend the filming of our movie with us. You will see all the details of a shoot and the captivating beauty of its process.

Odmena Zostáva 5/6

– účasť na nakrúcaní filmu / Invitation to the movie set
– všetky doterajšie odmeny / all the previous rewards

Zahviezdi na filmovom plátne aj ty! / Be a star of the silver screen!
Prispejte 200 € a viac

Zahviezdi na filmovom plátne aj ty! / Be a star of the silver screen!

Zostáva 6/6

Zisti, aké je to stáť pred kamerou. / Experience, what’s it like to stand in front of the camera.

Odmena Zostáva 6/6

– účinkovanie vo filme / A role in the film
– všetky doterajšie odmeny / all the previous rewards

Zhmotni si kúsok z nášho filmu / Materialise a piece of our film
Prispejte 300 € a viac

Zhmotni si kúsok z nášho filmu / Materialise a piece of our film

Na pamiatku dostaneš oficiálny plagát filmu a špeciálny vecný darček podpísaný hercami. / As memorabilia, you will receive a movie poster as well as a special gift signed by the actors.

Odmena

1× oficiálny plagát filmu / 1× official movie poster
1× špeciálny vecný darček podpísaný hercami / 1× special gift signed by the actors
– môžeš využiť všetky doterajšie odmeny / the option to get all the previous rewards

Staňte sa oficiálnym partnerom filmu / Become an official partner of the film
Prispejte 500 € a viac

Staňte sa oficiálnym partnerom filmu / Become an official partner of the film

Osobitné miesto v titulkoch s vašim menom a logom. / Exclusive  place in the credits with your name and logo.

Odmena

– exkluzívne miesto v titulkoch medzi partnermi filmu, s uvedením mena a loga / Exclusive place in the credits among the film partners, with your name and logo
– môžete využiť všetky doterajšie odmeny / The option to get all the previous rewards

ALL IN!
Prispejte 1 000 € a viac

ALL IN!

Vaše meno a logo budú uvedené pred začiatkom filmu. Exkluzívne nahliadnutie do scenára, produkcie a postprodukcie. Samozrejmosťou sú aj všetky ostatné odmeny. / Your name and logo will be displayed before the beginning of the movie. You will be granted an exclusive sneak-peak into the script, production and post-production. Of course, all the previous rewards are included as well.

Odmena

– umiestnenie mena a loga pred začiatok filmu / Name and logo displayed before the start of the movie
– exkluzívne nahliadnutie do scénara, na nakrúcanie, na nakrútený materiál a jeho následnú postprodukciu / Exclusive sneak-peak into the script, production, and post-production
– možnosť využiť všetky doterajšie odmeny / The option to get all the previous rewards