Slobodná škola: Detstvo, aké chcete.

Míľnik 1/3

Nákup licencií pre testy, najmä psychologické, vytvorenie plánu zberu údajov

Získaných 0 € 2 875 €
5 000 €
38 dní
do ukončenia

Míľnik 2/3

Zaplatená mzda psychológov, ktorí sa venujú testovaniu a zberu údajov

Získaných 0 € 2 875 €
25 000 €
38 dní
do ukončenia

Míľnik 3/3

Zaplatené celé náklady na prvý rok pedagogického výskumu

Získaných 0 € 2 875 €
50 000 €
38 dní
do ukončenia
Zakladateľ
Ťahanovská záhrada, zriaďovateľ Slobodnej školy
Dátum pridania
12. 10. 2022

Predstavte si…

Predstavte si základnú školu, kde sa môžete slobodne ponoriť do záhad sveta, vybojovať dobrodružstvá poznávania, zažiť s kamarátmi neobmedzenú voľnú hru a po boku skúsených sprievodcov zdolať svoje vlastné výzvy a zvedavosť bez ohľadu na cestu a pokrok ostatných. Predstavte si detstvo, aké chcete – aké by ste chceli pre seba, pre svoje deti či vnúčatá.

Založili sme takú školu – na Slovensku.

Pred sto rokmi založili anglickú školu Summerhill. V roku 2017 sme začali komunitnou záhradou, v 2019 pokračovali vzdelávacou skupinou a od roku 2021 sme základnou školou s experimentálnym overovaním slobodného demokratického vzdelávania. Čo to je? Mesiace sme tvorili pre našu základnú školu dokumentáciu s opismi vzdelávacieho modelu, ktorý nakoniec odobril Štátny pedagogický ústav i ministerstvo školstva. Spolu s univerzitami budeme do roku 2030 vyhodnocovať, aké systémové zmeny môže priniesť sebariadenie vo vzdelávaní detí, heterogénna inkluzívna skupina a demokratizácia procesov v základnej škole. Individuálne vzdelávacie potreby detí sú kľúčom k spokojnému a naplnenému životu budúceho dospeláka.  Počas dňa si žiaci sami volia, čo budú robiť, kam pôjdeme na výlet, z čoho a akým spôsobom sa budú vzdelávať. Prakticky u nás neexistuje zvonenie, známkovanie, skúšanie ani písomky. Demokratická samospráva stanovuje pravidlá spolužitia, o ktorých rovnocenne hlasuje každý dospelý i dieťa. A nebojte sa, za storočie fungovania v zahraničí slobodné školy vyprodukovali celú paletu bežných absolventov: od manuálne pracujúcich cez umelcov až po špičkových lekárov. Slobodnú strednú školu na Slovensku ešte nemáme, ale už teraz všetci vieme, že riešenia z dôb Márie Terézie pre dnešok nestačia – preto tvoríme našou iniciatívou a konceptom vzdelávania most k inkluzívnemu, sebariadenému a personalizovanému vzdelávaniu.

Za rok sme narástli o 100%!

Prvý školský rok sme začali s 300 žiakmi, aktuálne ich máme vyše 600. Z toho tretina patrí do vzdelávacích skupín a i väčšina ostatných je na tzv. domácom vzdelávaní. To si rodiny už roky volia práve so snahou umožniť dieťaťu rozvíjať vlastné záujmy podľa jeho možností a výberu, vlastným tempom a bez porovnávania s ostatnými či jednotným štátnym kurikulom. Podporujeme tiež desiatky žiakov s rozličnými znevýhodneniami, športovcov, deti cudzincov alebo nadané deti, ktorým sa nepodarilo začleniť sa do bežného školského systému s jeho mnohými obmedzeniami. Vzdelávacím skupinám po celom Slovensku poskytujeme našich odborníkov i skúsenosti s cieľom pomôcť im rásť spolu s deťmi.

Veríme, že vďaka skúseným kolegom dokážeme poskytnúť priestor na sebarealizáciu v rešpektujúcom a rôznorodom prostredí bez ohľadu na rozličné schopnosti, záujmy, vek, jazykové a kultúrne pozadie žiakov. Žiaci sa u nás cítia bezpečne, nadobúdajú dôveru v svoje schopnosti, učia sa novým zručnostiam aj bez využitia nátlaku, cukru, biča alebo inej formy vonkajšej motivácie. Sprievodcovia vedú deti ku kritickému mysleniu, sebapoznaniu, práci s emóciami, pochopeniu princípov fungovania sveta, dávajú žiakom možnosť a priestor prirodzenej zvedavosti, skúmaniu, budovaniu zodpovednosti a vzťahu k sebe, iným ľuďom a životnému prostrediu s dôverou vo vlastné kroky bez stigmatizácie neúspešných pokusov. Výsledkom slobodného vzdelávania sú i oceňované vlastnosti na trhu práce: kreativita, schopnosť tímovej práce i vedenia, kritické a divergentné myslenie a úcta k sebe, druhým i demokratickému zriadeniu.

Nová generácia detí stojí pred výzvami, pre ktoré budú tieto vlastnosti a skúsenosti potrebovať. Pomôžte nám pripraviť ich na túto cestu!

Ako ste prišli k slobodnému demokratickému vzdelávaniu?

Základná inšpirácia vzniku našej školy sa opiera o myšlienky školy Summerhill, ktorá je dnes v zahraničí pomerne známa. Slobodný alebo inak nazývaný aj demokratický spôsob vzdelávania spočíva vo vztiahnutí „dospeláckych práv“ o rozhodovaní o svojom bytí, prostredí a trávení času aj na detský vek. Dospelí nazývajú detské činnosti a trávenie času dieťaťa najčastejšie hrou alebo vzdelávaním, pričom deti tieto činnosti začnú rozlišovať až po nástupe na povinnú školskú dochádzku – najčastejšie v spojení so slovami o povinnostiach, zodpovednosti, domácich úlohách, hodnotení alebo porovnávaní s výkonom iných detí.

Uplatnenie slobodnej vôle žiaka pri rozhodovaní o jeho vzdelávaní znamená rozhodovanie o účasti žiaka, forme vzdelávania, jeho obsahu alebo i iných aspektoch ako sú vzdelávacie prostredie alebo vyučujúci, s ktorým chcú o téme hovoriť. Počas posledného storočia vznikli na tomto modeli desiatky škôl po celom svete a americká vetva slobodného vzdelávania pomenovaná po škole Sudbury Valley. Aktívne spolupracujeme s európskymi i americkými asociáciami demokratického vzdelávania a výskumu v pedagogike. 

Ako využijete darované peniaze?

Zmeníme svet vzdelávania :), aj keď nie hneď zajtra. Kľúčové sú pre nás vhodné priestory a výskum, pretože bez neho nemôžeme legálne fungovať a ani sa bez jeho výsledkov nemôže udiať systémová zmena v školstve. Nakoľko je nám známe, sme jediní na svete, ktorí realizujú výskum tohto zamerania v tak veľkom rozsahu s potenciálom meniť paradigmy vzdelávacích systémov a politík. Napísali sme preto počas prvého roka desiatky žiadostí o grant a podporu a oslovili sme veľké množstvo potenciálnych partnerov: viaceré nadácie, mnoho firiem, mesto Košice i Košický samosprávny kraj, niekoľko ministerstiev i úrad vlády. Žiaľ, neúspešne.

Obraciame sa preto na vás, aby ste podporili našu snahu a pomohli nám pokryť náklady na psychológov a licencie testov, ktoré vo výskume používame. Ročné náklady na mzdy a testy sú približne vo výške 50 000 eur a výskum bude trvať do roku 2030, aj bez inflácie budeme teda potrebovať nájsť vyše pol milióna eur. Prvý školský rok výskumu sme financovali z úveru, druhý práve začal a nemáme preň finančné krytie, čo môže byť pre náš zámer priamo likvidačné.
Vieme, že naše ciele sú veľké a cesta k nim je dlhá a náročná, ale nachystali sme sa a vyrazili. Budeme pokorne vďační za každý príspevok a podporu na tejto ceste.

Vieme, že naše ciele sú veľké a cesta k nim je dlhá a náročná, ale nachystali sme sa a vyrazili. Budeme pokorne vďační za každý príspevok a podporu na tejto ceste.

Ako ešte môžem pomôcť okrem finančnej podpory?

Každý z vás nám môže pomôcť zdieľaním nášho príbehu a tejto prosby o podporu.

Hľadáme aj ľudí, ktorým je myšlienka Slobodnej školy natoľko blízka, že sa rozhodnú pomôcť jej budovaniu a zveľaďovaniu. Môžete nás prepojiť s ľuďmi, ktorí vlastnia alebo spravujú zaujímavé nehnuteľnosti v krajských mestách alebo na investora, ktorý nám poskytne úver alebo si zakúpi vhodnú nehnuteľnosť a tú nám bude za odplatu prenajímať. Vieme prijať aj pomoc od firiem alebo v podobe tovarov a služieb.

Vítame aj ľudí, ktorí dokážu vplývať na legislatívne zmeny najmä v domácom vzdelávaní alebo ich srdce bije pre právo každého dieťaťa na vhodné podmienky na vzdelávanie a chceli by s nami priamo spolupracovať, napríklad aj v dennej práci s deťmi či za počítačom. 

Pomôcť môžete i nižším pravidelným príspevkom alebo aktívnym budovaním občianskej angažovanosti – pomôžete tak rastu novej generácie, ktorá bude na vzdelanie nahliadať z úplnej inej perspektívy, ako sme zažili my. A tá vďaka tomu zažije detstvo, aké chce(te).

Ďalšie informácie o nás nájdete na webe školy www.SlobodnaSkola.sk a webe zriaďovateľa www.TahanovskaZahrada.sk .

Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhali, aj všetkým, ktorí sa práve teraz rozhodli pomôcť dobrej veci!

Chcete zakladateľovi projektu niečo odkázať?

Pre zobrazenie či pridanie odkazu musíte byť prihlásený na Facebooku a mať vo svojom prehliadači povolené cookies tretích strán.

Čo je to Donio?

Donio je miesto, kde každý má možnosť jednoducho získať financie na zmenu svojho príbehu alebo na ňu iným prispieť. Zakladateľom vždy odovzdávame 100% získanej sumy.

Ako je možné, že odovzdávate 100% získanej sumy?

Naším cieľom je pomáhať naplno všetkým, ktorí to potrebujú. Vytvorenie kampane na Donio je preto bezplatné. Náš chod hradíme z dobrovoľných darov od podporovateľov, nie z provízií od zakladateľov kampaní. Ďakujeme za ne, sú pre nás nielen veľká finančná pomoc, ale i gesto, že to, čo robíme, vám dáva zmysel.

Naozaj si u vás môžem vytvoriť kampaň na čokoľvek?

Donio ako jediná slovenská platforma pomáha získať financie na čokoľvek. Či už potrebujete financovať liečbu choroby, podporiť blízky útulok, rozbehnúť komunitnú záhradu alebo komerčný predpredaj produktu, kampaň môžete vytvoriť ako fyzická i právnická osoba.

Akú záruku mám, že prostriedky nebudú zneužité?

Pred spustením overujeme identitu každého zakladateľa kampane. Takmer s každým sme v intenzívnom kontakte a pri špeciálnych kategóriách kampane (preplatenie liečby, rekonštrukcie a pod.) si na posúdenie dôveryhodnosti kampane žiadame predloženie potrebných faktúr a dokumentov. Po skončení kampane od zakladateľov kampaní vyžadujeme aktualitu pre podporovateľov, ako boli získané prostriedky využité.

Nemôžem prispieť anonymne? Prečo na prispenie potrebujete moje údaje?

Vždy potrebujeme aspoň váš e-mail, aby sme naň poslali potvrdenie o platbe. Tiež naň budete dostávať informácie o tom, ako sa darí podporenej kampani. Ak ste si vybrali za svoj príspevok aj fyzickú odmenu, potrebujeme aj vaše ostatné kontaktné údaje pre jej odoslanie zakladateľom kampane.

Prečo mi od vás neprišla žiadna faktúra?

Donio nemôže vystavovať faktúru za váš príspevok na Naštartuj projekt, iba generovať Zmluvu o podpore projektu. Ak pre potreby vášho účtovníctva potrebujete aj faktúru, obráťte sa s touto požiadavkou na zakladateľa projektu.

Kedy môžem očakávať svoju odmenu?

Zodpovednosť za odosielanie odmien a komunikáciu o nich má zakladateľ kampane. Ak nie je uvedené inak (napr. špecifikované v odmene), zakladateľ má na odoslanie odmien podporovateľom 90 dní. Odmeny nie je možné vyzdvihnúť v kancelárii Donio v Novej Cvernovke.

Neprišiel mi od vás žiaden e-mail. Čo mám robiť?

Vo svojom e-mailovom klientovi sa pozrite do kategórie Ostatné. Alebo skontrolujte priečinok Spam. Ak nie je ani tam, ozvite sa nám na ahoj@donio.sk a spolu to vyriešime.

Od prispenia ubehlo už 24 hodín a moju platbu stále nevidím. Je to normálne?

Ak ste zvolili platbu kartou, mala by sa v prehľade kampane zobraziť hneď po prispení. Ak ste zvolili platbu prevodom, váš príspevok sa pripíše až v momente, keď peniaze prídu na účet. V prípade, že ste odoslali inú čiastku alebo ste nezadali variabilný symbol, musíme váš príspevok manuálne spárovať. To môže trvať aj týždeň.

Nepodarilo sa mi urobiť platbu kartou zo zahraničia, čo s tým?

Ak máte ťažkosti uskutočniť platbu zo zahraničia, môže byť chyba na strane platobnej brány, ktorá špeciálne zahraničné platobné karty neprijíma. Ak zvolíte platbu prevodom, môžete použiť službu Wise, ktorá má výhodnejšie poplatky.

Kampaň nezískala cieľovú sumu. Čo sa bude diať s mojimi peniazmi?

V momente, keď sa ukončenej kampani nepodarila dosiahniť želaná cieľová čiastka, nedosiahla ani prvý kampaňový míľnik (ak pracovala s míľnikmi) alebo nevyzbierala ani 200 eur (ak nebola stanovená cieľová čiastka), váš príspevok do 14 dní vrátime späť na váš účet alebo na platobnú kartu.

Veľkorysý darca
5 €  •  1. 12. 2022 13:33
Sláva Ď.
300 €  •  29. 11. 2022 22:50
Dakujeme, ze vytvarate bezpecny priestor, kde mozu nase deti rast a my s nimi tiez. :)
Veľkorysý darca
5 €  •  29. 11. 2022 7:44
Darca, ktorý je za každú dobrost
5 €  •  28. 11. 2022 11:54
Darca, ktorý je za každú dobrost
10 €  •  27. 11. 2022 1:12
Denisa K.
200 €  •  26. 11. 2022 21:37
Držíme palce 🙂
Darca, ktorý je za každú dobrost
5 €  •  26. 11. 2022 11:22
Veľkorysý darca
300 €  •  25. 11. 2022 18:39
Veľkorysý darca
5 €  •  24. 11. 2022 22:38
Štedrý darca
5 €  •  24. 11. 2022 7:35
Veľkorysý darca
10 €  •  16. 11. 2022 8:46
Veľkorysý darca
5 €  •  16. 11. 2022 7:38
Yanka
50 €  •  15. 11. 2022 13:08
O 6 rokov, ku Vám zapíšem svojho syna (alebo aj ďalšie deti 😁l
Štedrý darca
5 €  •  15. 11. 2022 12:40
Milý darca
20 €  •  15. 11. 2022 12:34
Štedrý darca
30 €  •  15. 11. 2022 10:33
Dobrosrdečný darca
5 €  •  15. 11. 2022 8:09
Darca, ktorý je za každú dobrost
5 €  •  14. 11. 2022 14:15
Štedrý darca
5 €  •  14. 11. 2022 8:11
Láskavý darca
5 €  •  11. 11. 2022 10:05
Milý darca
5 €  •  10. 11. 2022 10:04
Milý darca
5 €  •  10. 11. 2022 7:42
Darca, ktorý je za každú dobrost
5 €  •  9. 11. 2022 7:51
Štedrý darca
20 €  •  8. 11. 2022 18:18
Štedrý darca
5 €  •  8. 11. 2022 7:01
Milý darca
5 €  •  7. 11. 2022 14:21
Láskavý darca
5 €  •  7. 11. 2022 8:00
Veľkorysý darca
5 €  •  4. 11. 2022 7:38
Veľkorysý darca
5 €  •  3. 11. 2022 14:18
Dobrosrdečný darca
100 €  •  3. 11. 2022 9:54
Milý darca
5 €  •  3. 11. 2022 6:58
Milý darca
5 €  •  2. 11. 2022 13:00
Darca, ktorý je za každú dobrost
100 €  •  1. 11. 2022 13:55
Dobrosrdečný darca
60 €  •  31. 10. 2022 18:41
Veľkorysý darca
5 €  •  31. 10. 2022 11:04
Veľkorysý darca
50 €  •  29. 10. 2022 19:51
Darca, ktorý je za každú dobrost
5 €  •  28. 10. 2022 7:59
Štedrý darca
10 €  •  27. 10. 2022 20:44
Veľkorysý darca
5 €  •  27. 10. 2022 7:10
Darca, ktorý je za každú dobrost
5 €  •  26. 10. 2022 16:42
Štedrý darca
5 €  •  26. 10. 2022 14:48
Veľkorysý darca
5 €  •  26. 10. 2022 11:01
Láskavý darca
100 €  •  25. 10. 2022 20:59
Darca, ktorý je za každú dobrost
5 €  •  25. 10. 2022 14:33
Milý darca
5 €  •  25. 10. 2022 7:09
Darca, ktorý je za každú dobrost
10 €  •  25. 10. 2022 0:39
Darca, ktorý je za každú dobrost
10 €  •  24. 10. 2022 21:25
Darca, ktorý je za každú dobrost
5 €  •  24. 10. 2022 14:58
Láskavý darca
20 €  •  24. 10. 2022 12:08
Milý darca
5 €  •  24. 10. 2022 8:01
Darca, ktorý je za každú dobrost
200 €  •  23. 10. 2022 18:32
Láskavý darca
15 €  •  22. 10. 2022 13:36
Darca, ktorý je za každú dobrost
100 €  •  22. 10. 2022 11:05
Veľkorysý darca
5 €  •  21. 10. 2022 8:50
Štedrý darca
20 €  •  20. 10. 2022 21:15
Láskavý darca
20 €  •  20. 10. 2022 15:06
Darca, ktorý je za každú dobrost
5 €  •  20. 10. 2022 12:27
Veľkorysý darca
5 €  •  20. 10. 2022 8:41
Milý darca
100 €  •  19. 10. 2022 21:43
Štedrý darca
30 €  •  19. 10. 2022 16:41
Dadka a Palko Lali
30 €  •  19. 10. 2022 13:06
Sme za šťastné detstvo našich detí
Darca, ktorý je za každú dobrost
50 €  •  19. 10. 2022 11:09
Štedrý darca
5 €  •  19. 10. 2022 8:20
Dobrosrdečný darca
20 €  •  18. 10. 2022 22:48
Iveta Václavová
50 €  •  18. 10. 2022 19:19
Skvelý projekt. Prajem veľa odvahy a skvelých ľudí, ktorí budú nápomocní pri napĺňaní vašej vízie slobodnej školy. Nech je škôl, kde deti chodia s radosťou, stále viac
Dobrosrdečný darca
5 €  •  18. 10. 2022 17:03
Štedrý darca
50 €  •  18. 10. 2022 15:56
Štedrý darca
20 €  •  18. 10. 2022 7:58
Láskavý darca
5 €  •  18. 10. 2022 7:40
Milý darca
5 €  •  17. 10. 2022 20:29
Milý darca
5 €  •  17. 10. 2022 14:57
Veľkorysý darca
10 €  •  17. 10. 2022 12:14
Láskavý darca
5 €  •  17. 10. 2022 7:51
Dobrosrdečný darca
5 €  •  15. 10. 2022 21:31
Láskavý darca
150 €  •  15. 10. 2022 16:49
Dobrosrdečný darca
20 €  •  14. 10. 2022 19:41
Štedrý darca
100 €  •  14. 10. 2022 12:56
Láskavý darca
5 €  •  14. 10. 2022 11:16
Veľkorysý darca
5 €  •  14. 10. 2022 8:22
Veľkorysý darca
200 €  •  13. 10. 2022 19:08
Veľkorysý darca
10 €  •  13. 10. 2022 15:28
Štedrý darca
15 €  •  13. 10. 2022 15:01
Milý darca
5 €  •  13. 10. 2022 12:56
Štedrý darca
25 €  •  13. 10. 2022 12:42
Darca, ktorý je za každú dobrost
5 €  •  12. 10. 2022 22:48
Veronika
5 €  •  12. 10. 2022 22:21
Nech je projekt úspešný a deti šťastné :-)
Láskavý darca
5 €  •  12. 10. 2022 13:16

Premýšľate ako pomôcť ešte viac?

Pridajte k tejto kampani Darcovskú výzvu a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii. Odovzdávame vždy 100 % získanej sumy.

Ako funguje Darcovská výzva

  1. Pridajte Darcovskú výzvu – vymyslite vlastný názov a napíšte krátky úvod, prečo vás zaujal príbeh, ktorý ste sa v Darcovskej výzve rozhodli podporiť.
  2. Zdieľajte ju s priateľmi, kolegami či vo svojej komunite, aby sa do pomoci mohlo zapojiť čo najviac prispievateľov.
  3. Získané financie priradíme ku kampani, ktorú ste sa rozhodli podporiť v 100 % výške.
Pridať Darcovskú výzvu Zistiť viac

U tohto príbehu zatiaľ žiadne Darcovské výzvy nie sú

Vyberte si odmenu

Dobrý pocit pre svoje vnútorné dieťa :)
Prispejte 5 € a viac

Dobrý pocit pre svoje vnútorné dieťa :)

Každý darca získa dobrý pocit pre svoje vnútorné dieťa :).

Stavebná kocka
Prispejte 20 € a viac

Stavebná kocka

Kúpou drevenej kocky pomôžete budovať ohrady pre zvieratká, rytierske pevnosti i slobodné demokratické vzdelávanie na Slovensku.

Stolička pre jedno dieťa
Prispejte 50 € a viac

Stolička pre jedno dieťa

V bežné dni na stoličkách často nesedíme, veď písať a tvoriť sa dá aj na zemi alebo v lese. V škole ich však skutočne potrebujeme.

Trojica kníh, ktoré nás inšpirujú
Prispejte 200 € a viac

Trojica kníh, ktoré nás inšpirujú

Individuálne poďakovanie žiakov a trojicu kníh, ktoré nás inšpirujú a vedú.

A.S. Neill – Summerhill

P. Gray – Svoboda učení

J. Nováčková – Respektovat a být respektován

Celodenný výlet so Slobodnou školou
Prispejte 500 € a viac

Celodenný výlet so Slobodnou školou

Darcov sumy nad 500 eur prizveme prevziať si poďakovanie a knihy osobne a vezmeme ich na celodenný výlet s celým naším kolektívom.

Celodenný program zakončený chutnou večerou so zakladateľmi školy
Prispejte 2 000 € a viac

Celodenný program zakončený chutnou večerou so zakladateľmi školy

Ak sa rozhodnete prispieť sumou nad 2000 eur, počas celého dňa sa vám budú venovať kľúčové postavy našej školy, pozveme vás aj na dobrú večeru so zakladateľmi a meno donora trvalo zverejníme na dôstojnom mieste medzi podporovateľmi v našich priestoroch.

Naštartuj projekt je určený zakladateľom zaujímavých nápadov, ktorým môže podporením kampane pomôcť ktokoľvek. Kampane na Naštartuj projekt nie sú realizované podľa zákona o verejných zbierkach, ktorý zahŕňa iba verejnoprospešné aktivity. Viac si môžete prečítať v našich Pravidlách používania.

Chcete Naštartovať projekt? Sme za každú dobrosť.

Vytvoriť kampaň

Podporte projekt a získajte atraktívnu odmenu

Dobrý pocit pre svoje vnútorné dieťa :)
Prispejte 5 € a viac

Dobrý pocit pre svoje vnútorné dieťa :)

Každý darca získa dobrý pocit pre svoje vnútorné dieťa :).

Stavebná kocka
Prispejte 20 € a viac

Stavebná kocka

Kúpou drevenej kocky pomôžete budovať ohrady pre zvieratká, rytierske pevnosti i slobodné demokratické vzdelávanie na Slovensku.

Stolička pre jedno dieťa
Prispejte 50 € a viac

Stolička pre jedno dieťa

V bežné dni na stoličkách často nesedíme, veď písať a tvoriť sa dá aj na zemi alebo v lese. V škole ich však skutočne potrebujeme.

Trojica kníh, ktoré nás inšpirujú
Prispejte 200 € a viac

Trojica kníh, ktoré nás inšpirujú

Individuálne poďakovanie žiakov a trojicu kníh, ktoré nás inšpirujú a vedú.

A.S. Neill – Summerhill

P. Gray – Svoboda učení

J. Nováčková – Respektovat a být respektován

Celodenný výlet so Slobodnou školou
Prispejte 500 € a viac

Celodenný výlet so Slobodnou školou

Darcov sumy nad 500 eur prizveme prevziať si poďakovanie a knihy osobne a vezmeme ich na celodenný výlet s celým naším kolektívom.

Celodenný program zakončený chutnou večerou so zakladateľmi školy
Prispejte 2 000 € a viac

Celodenný program zakončený chutnou večerou so zakladateľmi školy

Ak sa rozhodnete prispieť sumou nad 2000 eur, počas celého dňa sa vám budú venovať kľúčové postavy našej školy, pozveme vás aj na dobrú večeru so zakladateľmi a meno donora trvalo zverejníme na dôstojnom mieste medzi podporovateľmi v našich priestoroch.