Pomôžme našim lekárom liečiť na svetovej úrovni choré deti už pred narodením!

Míľnik 1/4

Špeciálny medicínsky materiál na realizáciu vnútromaternicových výkonov v rámci prenatálnej diagnostiky a fetálnej terapie.

Získaných 0 € 75 721 €
3 000 €
26 dní
do ukončenia

Míľnik 2/4

Operačný fetoskop (operačné endoskopické inštrumentárium potrebné na zložitejšie vnútromaternicové operácie plodu).

Získaných 0 € 75 721 €
20 000 €
26 dní
do ukončenia

Míľnik 3/4

Vybavenie na rádiofrekvenčnú abláciu.

Získaných 0 € 75 721 €
30 000 €
26 dní
do ukončenia

Míľnik 4/4

Laserový generátor potrebný na realizáciu vnútromaternicových operácii laserovou technikou.

Získaných 0 € 75 721 €
100 000 €
26 dní
do ukončenia

Buďte s nami za každú dobrosť. Odovzdáme 100 % vášho daru.

Darovať Zdieľať

Všetky kampane overujeme

Všetky kampane overujeme

Zakladateľ
GPK Ružinov
Dátum pridania
27. 11. 2023

Kto kampaň organizuje?

For English, click here
(You can also switch to English in the upper right corner)

Renáta Hall je mama vytúženého dieťaťa, ktorej v Ružinovskej nemocnici doc. Ferianec a jeho kolegyne a kolegovia vďaka svojej odbornej kvalifikovanosti a osobnému nasadeniu zachránili po pôrode život. Môže sa tak tešiť zo svojej dcéry a života vôbec.

Chcela by takéto šťastie dopriať čo najviac ženám (a ich okoliu), ktoré sa stretnú vo svojom tehotenstve či počas pôrodu a po ňom s vážnymi komplikáciami. Zároveň sa v profesionálnom živote venuje témam podpory a rozvoja vysokoškolského výskumu a považuje za dôležité podporovať špičkových výskumníkov, či inovátorov, najmä ak ich výsledky slúžia pre blaho spoločnosti a dokonca priamo zvyšujú kvalitu ľudského života, či ľudské životy zachraňujú.

Sama nemá dostatok prostriedkov na to, aby významnejšie podporila pracovisko, kde jej zachránili život. Preto sa pokúša získať na to podporu aj iných ľudí, ktorým je téma záchrany nenarodených detí a skvalitňovania ich života blízka.

Komu pomôžeme?

Mať zdravé dieťa je želaním každého rodiča. Nie všetci však majú také šťastie. Existujú možnosti, ako zlepšiť perspektívu pre tie deti, ktoré už pred narodením trpia zásadnými vývojovými vadami, či ochoreniami, ktoré ohrozujú ich zdravie alebo dokonca život. Vďaka modernej fetálnej medicíne môžeme týmto deťom pomôcť.

Na II. gynekologicko-pôrodníckej klinike LF UK a UNB v Ružinove pôsobia lekári, ktorí sa fetálnou medicínou úspešne zaoberajú. Zachránili už desiatky detí, ktoré napríklad trpeli chudokrvnosťou a dostali ešte v maternici transfúziu, zachránili tiež deti matkám, ktorým predčasne odtiekla plodová voda, deti s vývinovými poruchami močového traktu a hrudníka, či dokonca dieťa s nádorom na krku.

Navyše doc. Vladimír Ferianec a jeho kolegyne a kolegovia v Ružinovskej nemocnici už dnes pracujú v oblasti fetálnej medicíny na svetovej úrovni. Dokazuje to aj fakt, že viaceré ich diagnostické a liečebné metódy a techniky sú originálne a na základe ich úspešného publikovania následne citované vo vedeckej literatúre (liečba predčasného odtoku plodovej vody – amniopatch, liečba nedostatku tvorby hormónu štítnej žľazy plodu a následne vzniknutej strumy atď.). Niektoré práce doc. Ferianca  a jeho tímu sa dostali dokonca do  Amerických medicínskych usmernení napr. (The American Association of Endocrine Surgeons Guidelines) a do The Perinatal revolution, čo je potvrdením vnímania unikatnosti jeho práce aj v jednom z najvyspelejších zdravotníckych systémov na svete.

Keď sa podarí získať dodatočné zdroje, lekári v Ružinovskej nemocnici  budú mať nielen lepšie podmienky na vykonávanie zákrokov, ktoré  robia už v súčasnosti, ale budú môcť aj  rozšíriť diagnostiku a liečbu o ďalšie diagnózy, s ktorými dnes musia tehotné ženy posielať do zahraničných nemocníc (ak si to matka a jej rodina sú schopní zabezpečiť). Išlo by napríklad o vnútromaternicové operácie rázštepov chrbtice, prietrže bránice, syndróm amniálnych pruhov, či operácie pri patologických situáciách u viacplodových gravidít.

Starostlivosť o deti ešte pred narodením na svetovej úrovni by tak mohla byť ešte dostupnejšia ženám na Slovensku. A to bez ohľadu na ich sociálnu situáciu.

Pomôžme našim lekárom, aby mohli poskytovať svojim pacientkam a ich nenarodeným deťom liečbu v súlade s najnovším vedeckým poznaním a metódami. 

Na čo konkrétne budú peniaze z tejto kampane použité?

Získané prostriedky by sa použili jednak na špeciálny medicínsky materiál potrebný na realizáciu vnútromaternicových výkonov v rámci prenatálnej diagnostiky a fetálnej terapie (ihly, stenty, prípadne optické laserové vlákna a pod.).

Pri získaní vyššej sumy by bolo možné zakúpiť kompletne vybavený operačný fetoskop, ktorý obsahuje operačné endoskopické inštrumentárium potrebné na zložitejšie vnútromaternicové operácie plodu a umožnil by rozšíriť spektrum operácii na nenarodenom plode ako napr. niektoré rázštepy neurálnej trubice/chrbtice (ktoré inak môžu viesť ku smrti plodu, alebo trvalej invalidite dieťaťa), diafragmatické hernie (bráničné prietrže – môžu viesť k smrti plodu alebo trvalej invalidizácii dieťaťa), syndróm amniálnych pruhov (tento môže napr. viesť k nevyvinutiu končatín, respektíve k ich amputácii alebo k smrti plodu) atď.

Ďalšou vecou, ktorú by bolo možné zakúpiť by bol laserový generátor, ktorý je potrebný na realizáciu vnútromaternicových operácii laserovou technikou napr. pri syndróme amniálnych pruhov, či patologických situáciách vznikajúcich u viacplodových gravidít (z nich viaceré môžu viesť k trvalej invalidizácii jedného, alebo viacerých plodov, resp. k ich smrti). Viacplodové gravidity a iné vnútromaternicové problémy by mohli byť variabilnejšie lepšie operované aj pri zakúpení vybavenia na rádiofrekvenčnú abláciu.

Who is behind the campaign?

Renata Hall is the mother of a much desired and loved baby girl whose life was saved by doctor Ferianec and his colleagues at Ružinov hospital, due to their high level of professionalism and personal involvement. Hence, she can enjoy her daughter and life in general.

She would like as many women as possible (and their loved ones) to be able to enjoy such happiness, even in cases where women encounter serious problems during their pregnancy and the delivery, as well as after the delivery. She devotes her professional life to improving conditions for quality research in Slovakia. She believes it is important to support excellent researchers and innovators, especially when the results of their work directly enhance quality of life and save lives.

She herself does not have sufficient material resources to significantly help the hospital where her life was saved. However, she endeavours to get help from others who would like to contribute to saving and improving the lives of unborn children.

Who is the beneficiary of the campaign? 

 Having a healthy baby is every parent’s wish. Yet not everyone has such luck. There are ways to improve outcomes for unborn babies with serious developmental defects or illnesses which threaten their health or even their lives. We can help these children thanks to modern fetal medicine.

At the II. Dept. of Obstetrics and Gynecology (Gynecological and delivery clinic) of Comenius University in Ružinov there are doctors who practise fetal medicine very successfully. They have already saved dozens of babies who suffered from anaemia and received transfusion while still being in the uterus. They have also saved the babies of women whose water broke prematurely, babies with developmental defects of the urinary tract and chest, and even a baby with a massive throat tumour.

In addition, assoc. prof. (doctor) Ferianec and his team at Ružinov hospital have already been practising fetal medicine at an internationally recognised level. It is demonstrated by the fact that several of their medical approaches and techniques are original, and have been published and widely cited in internationally recognised scientific literature (e.g. The amniopatch as an active treatment of spontaneous previable rupture of membranes, Prenatal diagnosis and successful intrauterine treatment of severe congenital hypothyroidism associated with fetal goiter). The results of the work of doctor Ferianec and his team have become part of American medical guidelines (The American Association of Endocrine Surgeons Guidelines) and of The Perinatal revolution.

If enough money is raised, then doctors at Ružinov hospital will not only have better conditions for performing interventions that they already deliver now. They will also have a chance to diagnose and treat other conditions which must currently be treated abroad (but only if the pregnant woman and/or her family can afford it). This would include for example spina bifida, diaphragmatic hernia, amniotic band syndrome, or pathological situations arising because of multiple pregnancies.

World class treatment for unborn children could then become more accessible to women in Slovakia regardless of their social status.

Let’s help our doctors to treat their patients and their unborn children in line with up-to-date scientific knowledge and methods.

How are we going to use the raised funds? 

Money raised will be used to buy special medical supplies necessary for the performance of intrauterine prenatal diagnostics and fetal therapy (e.g., needles, stents, optical laser fibres).

If larger sums will be raised then it will be possible to buy a fully equipped surgical fetoscope, including the endoscopic instruments necessary for more complex intrauterine surgery on fetuses, and it will enlarge the spectrum of possible surgeries for unborn fetuses such as spina bifida (which can lead to death or permanent disablement), diaphragmatic hernia (which can lead to death or permanent disablement), or amniotic band syndrome (which can lead to impaired development of limbs, limb amputation or death of the fetus).

Another item that could be purchased is the laser generator, which is necessary for intrauterine surgery using laser techniques to treat amniotic band syndrome or pathological situations arising from multiple pregnancies (several of these situations could lead to the permanent disablement of one or more fetuses, or to their death). Multiple pregnancies and other intrauterine problems could also be better operated on if equipment for radiofrequency ablation could be purchased.

Milestones:

3000 Eur – Special medical supplies necessary for the performance of intrauterine prenatal diagnostics and fetal therapy.

20 000 Eur - Fully equipped surgical fetoscope – endoscopic instruments necessary for more complex intrauterine surgery on fetuses.

30 000 Eur – Equipment for radiofrequency ablation.

100 000 Eur – Laser generator necessary for intrauterine surgery using laser techniques to treat, for example, amniotic band syndrome or pathological situations arising because of multiple pregnancies.

Chcete zakladateľovi kampane niečo odkázať?

Pre zobrazenie či pridanie odkazu musíte byť prihlásený na Facebooku a mať vo svojom prehliadači povolené cookies tretích strán.

Čo je to Donio?

Donio je miesto, kde každý má možnosť jednoducho získať financie na zmenu svojho príbehu alebo na ňu iným prispieť. Zakladateľom vždy odovzdávame 100% získanej sumy.

Ako je možné, že odovzdávate 100% získanej sumy?

Naším cieľom je pomáhať naplno všetkým, ktorí to potrebujú. Vytvorenie kampane na Donio je preto bezplatné. Náš chod hradíme z dobrovoľných darov od podporovateľov, nie z provízií od zakladateľov kampaní. Ďakujeme za ne, sú pre nás nielen veľká finančná pomoc, ale i gesto, že to, čo robíme, vám dáva zmysel.

Naozaj si u vás môžem vytvoriť kampaň na čokoľvek?

Donio ako jediná slovenská platforma pomáha získať financie na čokoľvek. Či už potrebujete financovať liečbu choroby, podporiť blízky útulok, rozbehnúť komunitnú záhradu alebo komerčný predpredaj produktu, kampaň môžete vytvoriť ako fyzická i právnická osoba.

Akú záruku mám, že prostriedky nebudú zneužité?

Pred spustením overujeme identitu každého zakladateľa kampane. Takmer s každým sme v intenzívnom kontakte a pri špeciálnych kategóriách kampane (preplatenie liečby, rekonštrukcie a pod.) si na posúdenie dôveryhodnosti kampane žiadame predloženie potrebných faktúr a dokumentov. Po skončení kampane od zakladateľov kampaní vyžadujeme aktualitu pre podporovateľov, ako boli získané prostriedky využité.

Nemôžem prispieť anonymne? Prečo na prispenie potrebujete moje údaje?

Vždy potrebujeme aspoň váš e-mail, aby sme naň poslali potvrdenie o platbe. Tiež naň budete dostávať informácie o tom, ako sa darí podporenej kampani. Ak ste si vybrali za svoj príspevok aj fyzickú odmenu, potrebujeme aj vaše ostatné kontaktné údaje pre jej odoslanie zakladateľom kampane.

Neprišiel mi od vás žiaden e-mail. Čo mám robiť?

Vo svojom e-mailovom klientovi sa pozrite do kategórie Ostatné. Alebo skontrolujte priečinok Spam. Ak nie je ani tam, ozvite sa nám na ahoj@donio.sk a spolu to vyriešime.

Od prispenia ubehlo už 24 hodín a moju platbu stále nevidím. Je to normálne?

Ak ste zvolili platbu kartou, mala by sa v prehľade kampane zobraziť hneď po prispení. Ak ste zvolili platbu prevodom, váš príspevok sa pripíše až v momente, keď peniaze prídu na účet. V prípade, že ste odoslali inú čiastku alebo ste nezadali variabilný symbol, musíme váš príspevok manuálne spárovať. To môže trvať aj týždeň.

Nepodarilo sa mi urobiť platbu kartou zo zahraničia, čo s tým?

Ak máte ťažkosti uskutočniť platbu zo zahraničia, môže byť chyba na strane platobnej brány, ktorá špeciálne zahraničné platobné karty neprijíma. Ak zvolíte platbu prevodom, môžete použiť službu Wise, ktorá má výhodnejšie poplatky.

Kampaň nezískala cieľovú sumu. Čo sa bude diať s mojimi peniazmi?

V momente, keď sa ukončenej kampani nepodarila dosiahniť želaná cieľová čiastka, nedosiahla ani prvý kampaňový míľnik (ak pracovala s míľnikmi) alebo nevyzbierala ani 200 eur (ak nebola stanovená cieľová čiastka), váš príspevok do 14 dní vrátime späť na váš účet alebo na platobnú kartu.

Štedrý darca
10 €  •  27. 2. 2024 22:46
Dobročiný Darca
25 €  •  27. 2. 2024 12:28
Veľkorysý darca
50 €  •  26. 2. 2024 23:38
Dobrosrdečný darca
5 €  •  26. 2. 2024 22:55
Milý darca
10 €  •  26. 2. 2024 19:40
Milý darca
150 €  •  26. 2. 2024 10:44
Láskavý darca
25 €  •  26. 2. 2024 10:09
Darca, ktorý je za každú dobrost
50 €  •  26. 2. 2024 9:24
Štedrý darca
10 €  •  26. 2. 2024 7:39
Dobrosrdečný darca
5 €  •  26. 2. 2024 7:10
Štedrý darca
25 €  •  26. 2. 2024 6:24
Dobročiný Darca
15 €  •  26. 2. 2024 2:06
Štedrý darca
25 €  •  25. 2. 2024 21:47
Láskavý darca
10 €  •  25. 2. 2024 21:21
Dobrosrdečný darca
25 €  •  25. 2. 2024 20:55
Dobrosrdečný darca
25 €  •  25. 2. 2024 20:09
Veľkorysý darca
25 €  •  25. 2. 2024 20:01
Láskavý darca
30 €  •  25. 2. 2024 19:34
Veľkorysý darca
5 €  •  25. 2. 2024 19:12
Milý darca
25 €  •  25. 2. 2024 18:51
Veľkorysý darca
20 €  •  25. 2. 2024 18:32
Štedrý darca
50 €  •  25. 2. 2024 18:16
Dobročiný Darca
150 €  •  25. 2. 2024 18:12
Dobrosrdečný darca
10 €  •  25. 2. 2024 18:07
Láskavý darca
10 €  •  25. 2. 2024 15:01
Milý darca
50 €  •  24. 2. 2024 20:10
Milý darca
100 €  •  24. 2. 2024 10:10
Milý darca
25 €  •  24. 2. 2024 9:01
Darca, ktorý je za každú dobrost
10 €  •  23. 2. 2024 14:50
Milý darca
50 €  •  22. 2. 2024 13:08
Láskavý darca
25 €  •  21. 2. 2024 15:16
Milý darca
10 €  •  20. 2. 2024 21:21
Milý darca
25 €  •  20. 2. 2024 10:55
Milý darca
25 €  •  20. 2. 2024 9:36
Darca, ktorý je za každú dobrost
20 €  •  20. 2. 2024 0:30
Veľkorysý darca
1 €  •  19. 2. 2024 22:11
Darca, ktorý je za každú dobrost
50 €  •  19. 2. 2024 22:08
Dobročiný Darca
5 €  •  19. 2. 2024 21:10
Štedrý darca
25 €  •  19. 2. 2024 19:36
Darca, ktorý je za každú dobrost
10 €  •  19. 2. 2024 16:14
Dobrosrdečný darca
25 €  •  19. 2. 2024 13:23
Milý darca
11 €  •  19. 2. 2024 10:10
Dobrosrdečný darca
5 €  •  19. 2. 2024 10:10
Milý darca
20 €  •  18. 2. 2024 11:29
Láskavý darca
25 €  •  17. 2. 2024 22:56
Jana
100 €  •  17. 2. 2024 18:56
💞
Milý darca
25 €  •  17. 2. 2024 13:46
Láskavý darca
25 €  •  16. 2. 2024 14:42
Láskavý darca
25 €  •  16. 2. 2024 10:40
Dobročiný Darca
15 €  •  16. 2. 2024 8:35
Veľkorysý darca
10 €  •  16. 2. 2024 8:34
Milý darca
10 €  •  16. 2. 2024 8:20
Darca, ktorý je za každú dobrost
2 €  •  16. 2. 2024 8:15
Láskavý darca
25 €  •  16. 2. 2024 8:13
Štedrý darca
25 €  •  16. 2. 2024 8:12
Darca, ktorý je za každú dobrost
5 €  •  16. 2. 2024 8:11
Láskavý darca
2 €  •  16. 2. 2024 8:11
Láskavý darca
5 €  •  16. 2. 2024 8:08
Láskavý darca
10 €  •  16. 2. 2024 8:07
Dobrosrdečný darca
10 €  •  16. 2. 2024 8:04
Dobročiný Darca
10 €  •  16. 2. 2024 8:01
Darca, ktorý je za každú dobrost
10 €  •  16. 2. 2024 8:00
Dobročiný Darca
10 €  •  16. 2. 2024 7:58
Milý darca
1 €  •  16. 2. 2024 7:56
Darca, ktorý je za každú dobrost
25 €  •  16. 2. 2024 7:53
Dobročiný Darca
5 €  •  16. 2. 2024 7:40
Štedrý darca
10 €  •  16. 2. 2024 7:40
❤️
Štedrý darca
10 €  •  16. 2. 2024 7:38
Milý darca
10 €  •  16. 2. 2024 7:37
Dobročiný Darca
5 €  •  16. 2. 2024 7:36
Darca, ktorý je za každú dobrost
5 €  •  16. 2. 2024 7:33
Láskavý darca
10 €  •  16. 2. 2024 7:31
Darca, ktorý je za každú dobrost
5 €  •  16. 2. 2024 7:31
Milý darca
3 €  •  16. 2. 2024 7:27
Milý darca
5 €  •  16. 2. 2024 7:26
Štedrý darca
5 €  •  16. 2. 2024 7:19
Dobročiný Darca
5 €  •  16. 2. 2024 7:17
Darca, ktorý je za každú dobrost
4 €  •  16. 2. 2024 7:16
Darca, ktorý je za každú dobrost
5 €  •  16. 2. 2024 7:15
Darca, ktorý je za každú dobrost
10 €  •  16. 2. 2024 7:14
Dobrosrdečný darca
10 €  •  16. 2. 2024 7:14
Veľkorysý darca
5 €  •  16. 2. 2024 7:12
Veľkorysý darca
10 €  •  16. 2. 2024 7:11
Darca, ktorý je za každú dobrost
10 €  •  16. 2. 2024 7:10
Štedrý darca
5 €  •  16. 2. 2024 7:08
Darca, ktorý je za každú dobrost
2 €  •  16. 2. 2024 7:07
Štedrý darca
10 €  •  16. 2. 2024 7:06
Láskavý darca
5 €  •  16. 2. 2024 7:05
Dobrosrdečný darca
5 €  •  16. 2. 2024 7:04
Veľkorysý darca
5 €  •  16. 2. 2024 6:59
Dobrosrdečný darca
10 €  •  16. 2. 2024 6:57
Láskavý darca
5 €  •  16. 2. 2024 6:50
Milý darca
20 €  •  16. 2. 2024 6:45
Štedrý darca
10 €  •  16. 2. 2024 6:43
Dobročiný Darca
40 €  •  16. 2. 2024 6:42
Darca, ktorý je za každú dobrost
1 €  •  16. 2. 2024 6:32
Dobrosrdečný darca
5 €  •  16. 2. 2024 6:29
Milý darca
10 €  •  16. 2. 2024 6:28
Veľkorysý darca
5 €  •  16. 2. 2024 6:23
Dobročiný Darca
10 €  •  16. 2. 2024 6:17
Veľkorysý darca
10 €  •  16. 2. 2024 6:16
Štedrý darca
25 €  •  16. 2. 2024 6:15
Láskavý darca
25 €  •  16. 2. 2024 6:13
Štedrý darca
10 €  •  16. 2. 2024 6:13
Milý darca
10 €  •  16. 2. 2024 6:12
Dobrosrdečný darca
10 €  •  16. 2. 2024 6:01
Dobročiný Darca
10 €  •  16. 2. 2024 5:45
Dobrosrdečný darca
5 €  •  16. 2. 2024 5:41
Darca, ktorý je za každú dobrost
25 €  •  16. 2. 2024 5:34
Milý darca
10 €  •  16. 2. 2024 5:33
Darca, ktorý je za každú dobrost
10 €  •  16. 2. 2024 5:24
Dobročiný Darca
5 €  •  16. 2. 2024 5:16
Dobročiný Darca
10 €  •  16. 2. 2024 5:01
Milý darca
25 €  •  16. 2. 2024 4:40
Štedrý darca
25 €  •  16. 2. 2024 4:37
Dobročiný Darca
5 €  •  16. 2. 2024 4:31
Veľkorysý darca
10 €  •  16. 2. 2024 3:48
Štedrý darca
10 €  •  16. 2. 2024 3:43
Štedrý darca
5 €  •  16. 2. 2024 2:45
Štedrý darca
20 €  •  16. 2. 2024 2:12
Dobročiný Darca
5 €  •  16. 2. 2024 2:08
Milý darca
5 €  •  16. 2. 2024 1:48
Dobročiný Darca
25 €  •  16. 2. 2024 1:18
Veľkorysý darca
5 €  •  16. 2. 2024 1:17
Milý darca
10 €  •  16. 2. 2024 1:13
Dobrosrdečný darca
5 €  •  16. 2. 2024 1:12
Darca, ktorý je za každú dobrost
5 €  •  16. 2. 2024 1:12
Láskavý darca
25 €  •  16. 2. 2024 1:08
Láskavý darca
10 €  •  16. 2. 2024 1:08
Dobročiný Darca
2 €  •  16. 2. 2024 0:56
Veľkorysý darca
5 €  •  16. 2. 2024 0:46
Láskavý darca
10 €  •  16. 2. 2024 0:45
Dobrosrdečný darca
2 €  •  16. 2. 2024 0:31
Veľkorysý darca
10 €  •  16. 2. 2024 0:21
Láskavý darca
5 €  •  16. 2. 2024 0:11
Štedrý darca
5 €  •  16. 2. 2024 0:07
Simona
10 €  •  16. 2. 2024 0:03
Držím palce!
Štedrý darca
8 €  •  16. 2. 2024 0:02
Štedrý darca
5 €  •  15. 2. 2024 23:57
Štedrý darca
10 €  •  15. 2. 2024 23:54
Láskavý darca
25 €  •  15. 2. 2024 23:54
Milý darca
5 €  •  15. 2. 2024 23:51
Milý darca
3 €  •  15. 2. 2024 23:46
Štedrý darca
5 €  •  15. 2. 2024 23:43
Milý darca
2 €  •  15. 2. 2024 23:39
Dobrosrdečný darca
25 €  •  15. 2. 2024 23:35
Milý darca
10 €  •  15. 2. 2024 23:34
Láskavý darca
25 €  •  15. 2. 2024 23:32
Láskavý darca
5 €  •  15. 2. 2024 23:31
Láskavý darca
5 €  •  15. 2. 2024 23:30
Láskavý darca
5 €  •  15. 2. 2024 23:28
Dobročiný Darca
5 €  •  15. 2. 2024 23:21
Dobrosrdečný darca
10 €  •  15. 2. 2024 23:20
Darca, ktorý je za každú dobrost
10 €  •  15. 2. 2024 23:19
Veronika
5 €  •  15. 2. 2024 23:18
Držím palce ❤️ nexh sa
Veľkorysý darca
10 €  •  15. 2. 2024 23:17
Dobrosrdečný darca
10 €  •  15. 2. 2024 23:15
Darca, ktorý je za každú dobrost
10 €  •  15. 2. 2024 23:13
Darca, ktorý je za každú dobrost
10 €  •  15. 2. 2024 23:12
Dobrosrdečný darca
2 €  •  15. 2. 2024 23:11
Milý darca
3 €  •  15. 2. 2024 23:09
Darca, ktorý je za každú dobrost
5 €  •  15. 2. 2024 23:08
Dobročiný Darca
5 €  •  15. 2. 2024 23:05
Dobročiný Darca
2 €  •  15. 2. 2024 23:05
Dobrosrdečný darca
5 €  •  15. 2. 2024 23:02
Darca, ktorý je za každú dobrost
20 €  •  15. 2. 2024 22:57
Veľkorysý darca
5 €  •  15. 2. 2024 22:57
Milý darca
10 €  •  15. 2. 2024 22:54
Darca, ktorý je za každú dobrost
10 €  •  15. 2. 2024 22:54
Darca, ktorý je za každú dobrost
10 €  •  15. 2. 2024 22:53
Veľkorysý darca
20 €  •  15. 2. 2024 22:52
Dobrosrdečný darca
15 €  •  15. 2. 2024 22:52
Štedrý darca
10 €  •  15. 2. 2024 22:49
Dobročiný Darca
10 €  •  15. 2. 2024 22:46
Darca, ktorý je za každú dobrost
2 €  •  15. 2. 2024 22:45
Darca, ktorý je za každú dobrost
10 €  •  15. 2. 2024 22:45
Láskavý darca
10 €  •  15. 2. 2024 22:43
Dobročiný Darca
10 €  •  15. 2. 2024 22:42
Dobrosrdečný darca
10 €  •  15. 2. 2024 22:42
Dobrosrdečný darca
25 €  •  15. 2. 2024 22:42
Štedrý darca
25 €  •  15. 2. 2024 22:40
Veľkorysý darca
5 €  •  15. 2. 2024 22:40
Dobročiný Darca
2 €  •  15. 2. 2024 22:39
Dobrosrdečný darca
10 €  •  15. 2. 2024 22:38
Dobrosrdečný darca
5 €  •  15. 2. 2024 22:37
Darca, ktorý je za každú dobrost
5 €  •  15. 2. 2024 22:34
Láskavý darca
10 €  •  15. 2. 2024 22:33
Darca, ktorý je za každú dobrost
10 €  •  15. 2. 2024 22:32
Dobrosrdečný darca
5 €  •  15. 2. 2024 22:31
Darca, ktorý je za každú dobrost
5 €  •  15. 2. 2024 22:29
Láskavý darca
5 €  •  15. 2. 2024 22:27
Láskavý darca
5 €  •  15. 2. 2024 22:26
Láskavý darca
5 €  •  15. 2. 2024 22:26
Veľkorysý darca
5 €  •  15. 2. 2024 22:24
Darca, ktorý je za každú dobrost
10 €  •  15. 2. 2024 22:21
Veľkorysý darca
25 €  •  15. 2. 2024 22:21
Štedrý darca
5 €  •  15. 2. 2024 22:20
Milý darca
20 €  •  15. 2. 2024 22:18
Darca, ktorý je za každú dobrost
10 €  •  15. 2. 2024 22:18
Milý darca
5 €  •  15. 2. 2024 22:17
Symbolicky darca
1 €  •  15. 2. 2024 22:02
Lucia
5 €  •  15. 2. 2024 21:24
❤️
Elena Vallovics
25 €  •  15. 2. 2024 20:28
🙏
Zuzana Ciferska
5 €  •  15. 2. 2024 19:56
❤️
Bas
10 €  •  15. 2. 2024 14:49
Dúfam že sa podarí ❤️
Martina K.
10 €  •  15. 2. 2024 14:36
❤️
Renata
5 €  •  15. 2. 2024 12:21
Pre lepšiu budúcnosť našich detičiek
LenkaF
11 €  •  15. 2. 2024 11:18
<3 <3 <3
Milý darca
10 €  •  15. 2. 2024 11:08
❤️
Dada
10 €  •  15. 2. 2024 10:52
Do tretice posielam, snad sa uz vyzbiera 💖
Dobrosrdečný darca
5 €  •  15. 2. 2024 10:46
Veľmi držím palce aby sa to podarilo ❤️
M
5 €  •  15. 2. 2024 10:46
Spolu to dokážeme :)
Vicky
2 €  •  15. 2. 2024 10:39
♥️
Jana Hojdiková
5 €  •  15. 2. 2024 10:38
❤️
J
50 €  •  15. 2. 2024 10:37
❤️❤️ výhra by bola len bonus
Veronika
10 €  •  15. 2. 2024 9:37
Danka
25 €  •  15. 2. 2024 9:29
✊️❤️
Milý darca
7 €  •  15. 2. 2024 9:20
🩵
A🐞
5 €  •  15. 2. 2024 9:18
Vdaka dr.Karoline B. Sa dnes udeju čarovné veci ✨🌟, aspon malá kvapka k velkemu dobru 🩷
Lenka Brestenska
25 €  •  15. 2. 2024 9:11
Za Karolinu Baumgartner
Eri
10 €  •  15. 2. 2024 8:57
❤️
Denisa Šinkovicová
5 €  •  15. 2. 2024 8:54
Monika G
25 €  •  15. 2. 2024 8:35
pre detičky
Darkyňa
10 €  •  15. 2. 2024 8:31
🙏❤️
Lenka
10 €  •  15. 2. 2024 8:31
Nech sa šíri dobro a pomoc.
Julia
5 €  •  15. 2. 2024 8:26
❤️
Mirka
15 €  •  15. 2. 2024 8:25
Drzim palce
Lukas V.
1 000 €  •  15. 2. 2024 4:47
Marcel
25 €  •  13. 2. 2024 10:41
Držím palce :)
JANA DT
50 €  •  13. 2. 2024 9:39
Držím palce nech sa podarí zachrániť co najviac novorodencov a mamičiek
Ivana
25 €  •  4. 2. 2024 15:07
Ah my sme vdacni, ze ta zachranili
Miška
10 €  •  4. 2. 2024 11:32
Za môjho Maťka, nech to pomôže mamičkám a detičkám, keď Pán Boh akurát nebude mať čas, pretože mne odtok plodovej vody zachránil v 23. týždni iba on.
Bobo
25 €  •  4. 2. 2024 10:06
Vďaka za možnosť podporiť dobrú vec.
Martina
50 €  •  4. 2. 2024 9:48
Zuzana K.Š.
25 €  •  28. 1. 2024 19:30
Držím palce, aby sa dobrá vec podarila.
Lenka
10 €  •  27. 1. 2024 19:37
Držím palce, nech sa vyzbiera čo najviac 🙂
A.S.
30 €  •  27. 1. 2024 19:16
Robíte krásnu vec:-) držím palce.
Aneta
10 €  •  26. 1. 2024 21:14
Držím palce 🤞🏻
Martin
5 €  •  25. 1. 2024 9:06
Držím moc palce.
Jan
50 €  •  19. 1. 2024 16:39
Drzme si palce v tomto nasom state.
Lenka
10 €  •  18. 1. 2024 22:03
Držím palce!
Jana K
100 €  •  18. 1. 2024 17:31
Drzim palce
Aleš B.
25 €  •  18. 1. 2024 11:10
nech sa darí
Katarína R
25 €  •  17. 1. 2024 17:48
Na dobrý účel, veľmi rada.
Monika
10 €  •  17. 1. 2024 10:21
🩷
Lucia
25 €  •  17. 1. 2024 4:19
lebo GPK Ružinov je láska ❤️ perfektni laskavi odbornici, ktori si zasluzia posuvat sa dalej a dalej
Martina Cokova
50 €  •  16. 1. 2024 21:05
Zelam celemu oddeleniu len to najlepsie, velmi vam fandim ❤️
Martin Alföldi
2 000 €  •  16. 1. 2024 18:52
vdaka
Lenka
10 €  •  16. 1. 2024 4:11
Dakujem za to co robite!❤️
Iveta Sulekova
10 €  •  16. 1. 2024 0:13
Obdivujem Vasu pracu!

Premýšľate ako pomôcť ešte viac?

Založte si vlastnú darcovskú výzvu a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii.

Ako funguje Darcovská výzva

  1. Pridajte Darcovskú výzvu – vymyslite vlastný názov a napíšte krátky úvod, prečo vás zaujal príbeh, ktorý ste sa v Darcovskej výzve rozhodli podporiť.
  2. Zdieľajte ju s priateľmi, kolegami či vo svojej komunite, aby sa do pomoci mohlo zapojiť čo najviac prispievateľov.
  3. Získané financie priradíme ku kampani, ktorú ste sa rozhodli podporiť v 100 % výške.
Pridať Darcovskú výzvu Zistiť viac

U tohto príbehu zatiaľ žiadne Darcovské výzvy nie sú

Páči sa vám táto kampaň? Podporte ju Darcovskou výzvou.

Založte si vlastnú podkampaň a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii.
Ako to funguje?

Odkazy

Jana
100 €  •  17. 2. 2024 18:56
💞
Štedrý darca
10 €  •  16. 2. 2024 7:40
❤️
Simona
10 €  •  16. 2. 2024 0:03
Držím palce!
Veronika
5 €  •  15. 2. 2024 23:18
Držím palce ❤️ nexh sa
Lucia
5 €  •  15. 2. 2024 21:24
❤️
Elena Vallovics
25 €  •  15. 2. 2024 20:28
🙏
Zuzana Ciferska
5 €  •  15. 2. 2024 19:56
❤️
Bas
10 €  •  15. 2. 2024 14:49
Dúfam že sa podarí ❤️

Kto ďalší daroval?

Chcete vytvoriť kampaň? Sme za každú dobrosť.

Vytvoriť kampaň