Pomôžme kúpou dronu ochrániť ukrajinských obrancov | Protect Ukrainian defenders

Získaných 0 € 2 712 €
2 700 €
3 dni
do ukončenia

Buďte s nami za každú dobrosť. Odovzdáme 100 % vášho daru.

Darovať Zdieľať

Všetky kampane overujeme

Všetky kampane overujeme

Zakladateľ
Jana Dancáková
Dátum pridania
31. 7. 2023
Posledná aktualita

12. 8. 2023 20:29

Poďakovanie a fotky dronov 93. brigády / Thank you & photos of drones from 93. brigade

Drahí donori,

ďakujem zo srdca za všetky doterajšie príspevky! Spoločne sa nám podarilo vyzbierať už EUR 765, čo je 28 % zo sumy potrebnej na kúpu nášho drona!  Som presvedčená, že extra ochranou zo vzduchu pomôžeme k ochrane životov nielen ukrajinských vojakov ale aj zdravotníkov pôsobiacich priamo na fronte. Zaslúžia si žiť a vrátiť sa po víťazstve k svojim milovaným. A Váš príspevok k tomu prispeje!

Ak Vás môžem poprosiť, pozdieľajte prosím link na túto kampaň aj s Vašimi priateľmi a rodinou, aby sme náš dron dostali k ukrajinským obrancom čo najskôr. Ďakujem!

Ako bonus pripájam pár úchvatných fotiek publikovaných na Instagramovej stránke 93. motorizovanej brigády, ktorú náš tím pravidelne podporuje :)

S podravom a prianím pekného dňa,

Jana, člen tímu Protect Ukrainian Defenders

-------------------------------------------------------------

Dear donors,

thank you from the bottom of my heart for all your donations so far! Together we managed to collect EUR 765, which is 28% of the amount needed to buy our drone! I am convinced that with extra protection from the sky, we will help to protect the lives of not only Ukrainian soldiers, but also medics working directly on the front. They deserve to live and return to their loved ones after victory. And your donation will contribute to that!

If I can ask you, please share a link to this campaign with your friends and family so that we can get our drone to the Ukrainian defenders as soon as possible. Thank you!

As a bonus, I am attaching a couple of stunning photos published on the Instagram page of the 93rd Motorized Brigade, which our team regularly supports :)

Best regards and have a nice day,

Jana, member of the Protect Ukrainian Defenders team

Zobraziť celú aktualitu

Kto kampaň organizuje?

For English, click here
(You can also switch to English in the upper right corner)

Volám sa Jana Dancáková. Začiatkom septembra budem oslavovať narodeniny a pri tej príležitosti som sa rozhodla vyhlásiť výzvu na dron pre ukrajinskú armádu (ak bude moja kampaň úspešná, tak dokonca 2 drony!!). Cena dronu je EUR 2700. Ja sama na tento účel dám prvých EUR 400. 

https://drony.heureka.sk/dji-mavic-3-fly-more-combo-cp-ma-00000452_01/#prehlad/

Dňa 24. 02. 2022 som s hrôzou sledovala ako ruské vojská napadli nášho východného suseda a nemohla som sa tomu len nečinne prizerať. Začala som podporovať rôzne organizácie aj jednotlivcov, ktorí poskytovali pomoc utečencom na hranici alebo nakupovali zásoby, ktoré mali pomôcť priamo na Ukrajine. V apríli 2022 som sa zoznámila s tímom Protect Ukrainian Defenders, skupinou troch ukrajinských dobrovoľníkov. Obdivovala som ich zanietenie aj transparentnosť. Môj prvý príspevok dňa 29. 4. 2022 vo výške USD 150 znamenal nákup 5 kvalitných škrtidiel na zastavenie krvácania a tým takmer isto aj záchranu života. K finančných príspevkom sa neskôr pridala podpora kampaní aj iné aktivity, až som sa v septembri minulého roka stala oficiálnym členom tímu.

Komu pomôžeme?

Kto sme a čo robíme? Sme skupina dobrovoľníkov, ktorá nakupuje zdravotnícky, evakuačný a iný materiál pre vojenských zdravotníkov a vojakov z viacerých ukrajinských jednotiek. Do dnešného dňa sme podporili viaceré jednotky ukrajinskej armády a to nákupom zásob za vyše 200.000, EUR!

Išlo konkretne o: škrtidlá (C-A-T turniket určený na zástavu krvácanie horných aj dolnych končatím a taktiež SAM Junctional turniket na zástavu krvácania v miestach, kde bežný turniket nepostačuje, napríklad v oblasti panvy), hrudné krytie s chlopňou (Hyfin Chest Seal), núdzové obväzy, obväzy na popáleniny, traumatologické obväzy, sterilné gázové krytie,  dekompresné ihly, trubice na spriechodnenie dýchacích ciest, taktické nosidlá, taktické očné štíty, SAM dlahy, prenosný ultrazvuk, núdzové termoizolačné fólie aj prikrívky, armádne lekárničky IFAK, medicínske nožnice, profesionálne ruksaky pre vojenských zdravotníkov, slúchadlá na ochranu sluchu pred poškodením (pre delostrelectvo), prilby a rádio sety na komunikáciu, drony, prenosné generátory, simulačné sety na tréning zdravotníckeho personálu a iné.

Sme dobrovoľníci a všetko čo robíme, robíme vo voľnom čase. Každý z nás má vlastnú prácu a tým aj vlastný príjem, z ktorého prispievame do našich vlastných fundraisingových kampaní, individuálnych kampaní  (napr. v máji a júni 2023 sme z vlastných  zdrojov nakúpili 10 profesionálnych armádnych zdravotníckych ruksakov pre vojenských zdravotníkov z Azov brigády Národnej gardy) ale aj na úhradu všetkých dodatočných výdavkov (napr. údržba auta použitého na prepravu zásob, nákup pohonných hmôt, poštové náklady,…). Všetky príspevky, ktoré obdržíme od darcov, sú použité výhradne na nákup zásob smerujúcich na front.

Ktorým ukrajinských jednotkách sme už pomohli?

 • 93. motorizovaná brigáda
 • 72. motorizovaná brigáda
 • 25. brigáda transportného letectva
 • 8. regiment síl špeciálnych operácii
 • 59. motorizovaná brigáda
 • 26. osobitná delostrelecká brigáda
 • 28. motorizovná brigáda
 • 1. tanková brigáda
 • 95. brigáda vzdušných síl Ukrajiny
 • Azov brigáda Národnej gardy
 • 54. motorizovaná brigáda (K2 prápor)

V brigádach máme overené kontakty s ktorými komunikujeme o aktuálnych potrebách. Zvyčajne ide o vojenských zdravotníkov, ktorý zachraňujú životy v prvej, prípadne druhej línii. Následne na mesačnej báze vyhlasime fundraisingovú kampaň na našej internetovej stránke (link dole) a tiež na Twitteri (odkazy na našej internetovej stránke). Za získané peniaze nakúpime požadové zásoby (v USA, Holansku, Dánsku, Poľsku, Ukrajine,… Záleží na dostupnosti, cene aj kvalite, pričom dôraz kladieme na kvalitu, ktorá spĺňa normy TCCC – Tactical Combat Casualty Care / Neokladná zdravotná starostlivosť v bojových podmienkach). Zásoby sú doručené do Kyiva na naše náklady, prípade s pomocou dobrovoľníkov v iných krajinách, ktorí nám láskavo pomáhajú s logistikou. Z Kyiva sú potom dvoma členmi nášho tímu doručené vlastnou dopravou do predfrontovej línie a následne osobne odovzdané. Vo výnimočných prípadoch sú malé zásielky zaslané len poštou, kvôli efektívnosti nákladov.

Ak sa chcete dozvedieť viac o našej práci, odporúčam navštíviť našu internetovú stránku (iba v angličtine) https://protectukrainiandefenders.org/ , kde sa okrem iného dozviete viac o našom time, prebiehajúcej fundraisingovej kampani, záznamy príjmov aj nákupov od júna 2022, reakcie niektorých darcov aj príjemcov našej pomoci, detaily a fotky z predchádzajúcich odovzdávok.

Na čo konkrétne budú peniaze z tejto kampane použité?

Priemerná výška získaných príspevkov za našich 12 úspešne ukončených fundraisingových kampaní je EUR 16.500,00/kampaň. Potreby armády na zdravotnícky a evakuačny materiál sú momentálne veľmi vysoké a preto sa v posledných mesiacoch zameriavame hlavne na ne. Aj drony sú však veľmi dôležité a potrebné. Aj oni pomáhajú udržiavať zdravotníkov a vojakov na fronte v bezpečí. Sú dôležité pre sledovanie pozícii ruských okupantov a pre komunikáciu v teréne. Vďaka nim sa už podarilo zachrániť veľa vojenského personálu ale aj civilistov.

Koncom augusta sa chystám opäť na Ukrajinu (pôjde o moju štvrtú návštevu v Kyive za posledný rok).  Ak sa mi podarí získať dostatok prostriedkov v priebehu mesiaca, dron by som chcela zobrať so sebou, aby sa na front dostal, čo najskôr. Následne bude odovzdaný jednej z jednotiek, ktoré podporujeme (ktorá to bude v danej chvíli najviac potrebovať). Ak by ste pravdaže chceli prispieť skôr na nákup zdravotníckeho alebo evakuačného materiálu, radosť mi spraví aj príspevok na našu aktuálnu fundraisingovú kampaň, detaily nájdete na našej internetovej stránke.

Každá pomoc je neoceniteľná, či už ide o príspevok alebo zdieľanie informácie o mojej kampani na dron alebo našej fundraisingovej kampani s rodinou alebo priateľmi. Vopred Vám zo srdca ďakujem! A aj za to, že ani po vyše roku Vám nie je osud našich ukrajinských susedov ľahostajný. Pomôžme im spolu prežiť a zvíťaziť. Slava Ukraini! Heroyam Slava!

Ďakujem,

Jana, člen tímu Protect Ukrainian Defenders

Who organizes the campaign?

My name is Jana Dancáková. At the beginning of September, I will celebrate my birthday, and on that occasion I decided to announce a fundraiser for a drone for the Ukrainian army (if my campaign is
successful, even 2 drones!!). I myself will give the first EUR 400 for this purpose.

https://drony.heureka.sk/dji-mavic-3-fly-more-combo-cp-ma-00000452_01/#prehlad/


On February 24, 2022, I watched with horror as Russian troops attacked our eastern neighbor and I could not just watch it passively. I started supporting various organizations and individuals who provided help to refugees at the border or bought supplies to help directly in Ukraine. In April 2022, I met the Protect Ukrainian Defenders team, a group of three Ukrainian volunteers. I admired their passion and transparency. My first contribution on 4/29/2022 in the amount of USD 150 meant the purchase of 5 high-quality tourniquets to stop bleeding and thus almost certainly save lives. The financial contributions were later joined by the support of campaigns and other activities, until I became an official member of
the team in September of last year.

Who are we and what do we do?

We are a group of volunteers who buy medical, evacuation and other
material for military medics and soldiers from several Ukrainian units. To date, we have supported several units of the Ukrainian army by purchasing supplies for over 200,000 EUR!
Specifically, these were: tourniquets (C-A-T tourniquet designed to stop bleeding in the upper and lower limbs and also SAM Junctional tourniquet to stop bleeding in places where a regular tourniquet is not sufficient, for example in the pelvic area), chest seal/cover with flap (Hyfin Chest Seal), emergency dressings, burn dressings, trauma dressings, sterile gauze covering, decompression needles, airway
tubes, tactical stretchers/litter, tactical eye shields, SAM splints, portable ultrasound device, emergency thermal insulation foils and blankets, IFAK army first-aid kits, medical scissors, professional backpacks for military medics, hearing protection headphones (for artillery), helmets and radio sets for communication, drones, portable generators, simulation sets for training medical personnel and others.

We are volunteers and everything we do, we do in our free time. Each of us has our own job and thus our own income, from which we contribute to our own fundraising campaigns, individual campaigns
(e.g. in May and June 2023 we bought 10 professional army medical backpacks from our own resources for military medics from the Azov Brigade of the National Guard) but also to cover all additional
expenses (e.g. maintenance of the car used for transporting supplies, purchase of fuel, postage costs,…). All contributions we receive from donors are used exclusively to purchase supplies going to the front.

Which Ukrainian units have we already helped?
• 93rd Motorized Brigade
• 72nd Motorized Brigade
• 25th Air Assault Brigade
• 8th regiment of Special Operations Forces (SOF)
• 59th Motorized Brigade
• 26th Special Artillery Brigade
• 28th Motorized Brigade
• 1st Tank Brigade
• 95th Brigade of the Air Force of Ukraine
• Azov brigade of the National Guard
• 54th Mechanized Brigade (K2 Battalion)

We have verified contacts in individual Ukrainian units with whom we communicate about current needs. They are usually military medics who save lives on the first or second line. Subsequently, on a monthly basis, we announce a fundraising campaign on our website (link below) and also on Twitter (links on our website). With the collected money, we will buy required supplies (in the USA, Holland,
Denmark, Poland, Ukraine,… It depends on availability, price and quality, while we emphasize quality that meets the standards of TCCC – Tactical Combat Casualty Care / Urgent medical care in combat conditions). Supplies are delivered to Kyiv at our expense, sometimes with the help of volunteers in other countries who kindly help us with logistics. From Kyiv, they are then delivered by two members of our team to the front line by our own transport and then personally handed over. In exceptional cases, small shipments are only sent by post, for cost efficiency.

If you want to learn more about our work, I recommend visiting our website (only in English) https://protectukrainiandefenders.org/ , where, among other things, you will learn more about our team, the ongoing fundraising campaign, records of income/Collection and purchases/Spending from June 2022, feedbacks of some donors and recipients of our aid, details and photos from previous
supplies deliveries.

The average amount of collected contributions for our 12 successfully completed fundraising campaigns is EUR 16,500.00/campaign. The army's needs for medical and evacuation supplies are currently very high, which is why we have been focusing on them in recent months. However, drones are also very
important and necessary. They, too, help keep medics and soldiers safe on the front lines. They are important for monitoring the position of the Russian occupiers and for communication in the field.
Thanks to them, many military personnel and civilians have already been saved.

At the end of August, I am going to Ukraine again (it will be my fourth visit to Kyiv in the last year). If I manage to raise enough funds within the month, I would like to take the drone with me so that it can
reach the front as soon as possible. It will then be handed over to one of the units we support (which will need it the most at the moment). If, of course, you would rather contribute to the purchase of medical or evacuation supplies, I would be happy as well if you contribute to our current fundraising campaign, details can be found on our website.

Any help is appreciated, whether it's a donation or sharing information about my drone campaign or our fundraising campaign with family or friends. Thank you in advance from the bottom of my heart! And also for the fact that even after more than a year you are not indifferent to the fate of our Ukrainian neighbors. Let's help them survive and win together.

Glory to Ukraine! Heroyam Slava!

Thank you,
Jana, member of the Protect Ukrainian Defenders team

Chcete zakladateľovi kampane niečo odkázať?

Pre zobrazenie či pridanie odkazu musíte byť prihlásený na Facebooku a mať vo svojom prehliadači povolené cookies tretích strán.

Aktuality

12. 8. 2023 20:29

Poďakovanie a fotky dronov 93. brigády / Thank you & photos of drones from 93. brigade

Drahí donori,

ďakujem zo srdca za všetky doterajšie príspevky! Spoločne sa nám podarilo vyzbierať už EUR 765, čo je 28 % zo sumy potrebnej na kúpu nášho drona!  Som presvedčená, že extra ochranou zo vzduchu pomôžeme k ochrane životov nielen ukrajinských vojakov ale aj zdravotníkov pôsobiacich priamo na fronte. Zaslúžia si žiť a vrátiť sa po víťazstve k svojim milovaným. A Váš príspevok k tomu prispeje!

Ak Vás môžem poprosiť, pozdieľajte prosím link na túto kampaň aj s Vašimi priateľmi a rodinou, aby sme náš dron dostali k ukrajinským obrancom čo najskôr. Ďakujem!

Ako bonus pripájam pár úchvatných fotiek publikovaných na Instagramovej stránke 93. motorizovanej brigády, ktorú náš tím pravidelne podporuje :)

S podravom a prianím pekného dňa,

Jana, člen tímu Protect Ukrainian Defenders

-------------------------------------------------------------

Dear donors,

thank you from the bottom of my heart for all your donations so far! Together we managed to collect EUR 765, which is 28% of the amount needed to buy our drone! I am convinced that with extra protection from the sky, we will help to protect the lives of not only Ukrainian soldiers, but also medics working directly on the front. They deserve to live and return to their loved ones after victory. And your donation will contribute to that!

If I can ask you, please share a link to this campaign with your friends and family so that we can get our drone to the Ukrainian defenders as soon as possible. Thank you!

As a bonus, I am attaching a couple of stunning photos published on the Instagram page of the 93rd Motorized Brigade, which our team regularly supports :)

Best regards and have a nice day,

Jana, member of the Protect Ukrainian Defenders team

Čo je to Donio?

Donio je miesto, kde každý má možnosť jednoducho získať financie na zmenu svojho príbehu alebo na ňu iným prispieť. Zakladateľom vždy odovzdávame 100% získanej sumy.

Ako je možné, že odovzdávate 100% získanej sumy?

Naším cieľom je pomáhať naplno všetkým, ktorí to potrebujú. Vytvorenie kampane na Donio je preto bezplatné. Náš chod hradíme z dobrovoľných darov od podporovateľov, nie z provízií od zakladateľov kampaní. Ďakujeme za ne, sú pre nás nielen veľká finančná pomoc, ale i gesto, že to, čo robíme, vám dáva zmysel.

Naozaj si u vás môžem vytvoriť kampaň na čokoľvek?

Donio ako jediná slovenská platforma pomáha získať financie na čokoľvek. Či už potrebujete financovať liečbu choroby, podporiť blízky útulok, rozbehnúť komunitnú záhradu alebo komerčný predpredaj produktu, kampaň môžete vytvoriť ako fyzická i právnická osoba.

Akú záruku mám, že prostriedky nebudú zneužité?

Pred spustením overujeme identitu každého zakladateľa kampane. Takmer s každým sme v intenzívnom kontakte a pri špeciálnych kategóriách kampane (preplatenie liečby, rekonštrukcie a pod.) si na posúdenie dôveryhodnosti kampane žiadame predloženie potrebných faktúr a dokumentov. Po skončení kampane od zakladateľov kampaní vyžadujeme aktualitu pre podporovateľov, ako boli získané prostriedky využité.

Nemôžem prispieť anonymne? Prečo na prispenie potrebujete moje údaje?

Vždy potrebujeme aspoň váš e-mail, aby sme naň poslali potvrdenie o platbe. Tiež naň budete dostávať informácie o tom, ako sa darí podporenej kampani. Ak ste si vybrali za svoj príspevok aj fyzickú odmenu, potrebujeme aj vaše ostatné kontaktné údaje pre jej odoslanie zakladateľom kampane.

Neprišiel mi od vás žiaden e-mail. Čo mám robiť?

Vo svojom e-mailovom klientovi sa pozrite do kategórie Ostatné. Alebo skontrolujte priečinok Spam. Ak nie je ani tam, ozvite sa nám na ahoj@donio.sk a spolu to vyriešime.

Od prispenia ubehlo už 24 hodín a moju platbu stále nevidím. Je to normálne?

Ak ste zvolili platbu kartou, mala by sa v prehľade kampane zobraziť hneď po prispení. Ak ste zvolili platbu prevodom, váš príspevok sa pripíše až v momente, keď peniaze prídu na účet. V prípade, že ste odoslali inú čiastku alebo ste nezadali variabilný symbol, musíme váš príspevok manuálne spárovať. To môže trvať aj týždeň.

Nepodarilo sa mi urobiť platbu kartou zo zahraničia, čo s tým?

Ak máte ťažkosti uskutočniť platbu zo zahraničia, môže byť chyba na strane platobnej brány, ktorá špeciálne zahraničné platobné karty neprijíma. Ak zvolíte platbu prevodom, môžete použiť službu Wise, ktorá má výhodnejšie poplatky.

Kampaň nezískala cieľovú sumu. Čo sa bude diať s mojimi peniazmi?

V momente, keď sa ukončenej kampani nepodarila dosiahniť želaná cieľová čiastka, nedosiahla ani prvý kampaňový míľnik (ak pracovala s míľnikmi) alebo nevyzbierala ani 200 eur (ak nebola stanovená cieľová čiastka), váš príspevok do 14 dní vrátime späť na váš účet alebo na platobnú kartu.

Ospravedlňujeme sa, ale zoznam darcov je dočasne nedostupný z dôvodu veľkého zaťaženia našej webovej stránky. Pracujeme na náprave. Ďakujeme vám za pochopenie.

Premýšľate ako pomôcť ešte viac?

Založte si vlastnú darcovskú výzvu a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii.

Ako funguje Darcovská výzva

 1. Pridajte Darcovskú výzvu – vymyslite vlastný názov a napíšte krátky úvod, prečo vás zaujal príbeh, ktorý ste sa v Darcovskej výzve rozhodli podporiť.
 2. Zdieľajte ju s priateľmi, kolegami či vo svojej komunite, aby sa do pomoci mohlo zapojiť čo najviac prispievateľov.
 3. Získané financie priradíme ku kampani, ktorú ste sa rozhodli podporiť v 100 % výške.
Pridať Darcovskú výzvu Zistiť viac

U tohto príbehu zatiaľ žiadne Darcovské výzvy nie sú

Páči sa vám táto kampaň? Podporte ju Darcovskou výzvou.

Založte si vlastnú podkampaň a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii.
Ako to funguje?

Chcete vytvoriť kampaň? Sme za každú dobrosť.

Vytvoriť kampaň