Podporte kúpu letky prieskumných dronov pre Ukrajinských obrancov

Získaných 0 € 6 816 €
od 129 darcov
24 dní
do ukončenia

Buďte s nami za každú dobrosť. Odovzdáme 100 % vášho daru.

Darovať Zdieľať
Zakladateľ
Ivan Matušík
Dátum pridania
13. 2. 2023
Posledná aktualita

20. 3. 2023 12:51

Paralelná petícia týkajúca sa darovania Slovenských MIGov Ukrajine speje k úspešnému zakončeniu

Vážení priatelia,

paralelne s touto dobročinnou zbierkou bežala/ beží aj Petícia, ktorej cieľom bolo zaistiť darovanie nefunkčných Slovenských MIGov-29 Ukrajincom. 

https://www.peticie.com/peticia_za_odovzdanie_migov_29_ukrajinskej_vlade_peticia

Petícia má prvý úspešný míľnik za sebou. Vo štvrtok 16. 3. 2023 Vláda Slovenskej republiky odsúhlasila darovanie lietadiel a v piatok podpísal p. minister Naď príslušné dokumenty.

Takže ak budete mať čas si Petíciu pozrite. Špeciálne za pozornosť stojí plán „Denacifikácie Ukrajiny“ prevzatý z portálu RIA Novosti …

https://www.peticie.com/a/392781?u=8250928

Nezabudnite !

Dnes Ukrajinci, zajtra svet Vám budú vďační !

Zobraziť celú aktualitu

Kto kampaň organizuje?

For English, click here
(You can also switch to English in the upper right corner)

Celému svetu sa zatajil dych keď pred rokom Putin ako Capo di tutti Capi zavelil k útoku a poslal výsadkové jednotky obsadiť Kyjiv. Plánoval bleskovú akciu ako v 1968 v Československu. Keďže väčšina civilizovaného sveta sa nevedela vcítiť do mysle mafiána tak útok neočakávala a vzhľadom k obrovskej materiálnej prevahe, glorifikovanej ruSSkej armády, legendách o špičkových zbraniach a zastaralej  Ukrajinskej výzbroji to na začiatku vyzeralo stratené. Stratené až kým sa neukázalo, že Ukrajinci majú gule a nevidia dôvod prečo by si mali nechať zničiť svoju vlasť a mali sa dať ruSSmi vyzabíjať . 

   Odvtedy ubehol rok a všetci sme sa dozvedeli, že  ruSSké bohatierstvo a ruSSká výzbroj nie je to pravé orechové. Kam mužíci vkročia  tam sa snažia o genocídu a nechávajú zmasakrovaných Ukrajinských civilistov ale na druhej strane  keď sa im na tank, BVP-čko, vrtulník čí stíhačku pošle správny balíček či už RPG alebo Javelin alebo NLAW tak je o ohňostroj postarané,

   Volajú ma Ivan Ivanovič a už v lete minulého roka som skúsil rozbehnúť kampaň na kúpu dronov Bayraktar TB2 ako navrhol Rakúsky novinár Martin Leidenfrost z Postoja – vtedy však idea nepresvedčila.

   Medzičasom sa ale situácia zmenila. Ukrajinci sa hrdinsky brania, u nás sa ubytovali dve Ukrajinske rodiny, narodila sa budúca Kyjivčanka Máša a získal som nové kontakty, nové vedomosti, novú motiváciu a hlboké presvedčenie že  Ukrajinských bojovníkov je treba podporovať.

Komu pomôžeme?

 Čo nevidieť príde nový útok ruSSov či už z ruSSka na východe alebo z bieloruSSka na severe  – preto je treba Ukrajincov, ktorí bojujú za svoju vlasť a našu slobodu zo všetkých síl podporiť. Ako bol spomenutý Bayraktar na začiatku tak je vidieť, že drony hrajú v dnešnej vojne dôležitú úlohu – či už útočnú alebo obrannú.  Pri rýchlom vyhodnotení informácií a správnej reakcii končia ruSSké tanky a BVP-čka na kraji cesty.

    Každopádne pre obranu potrebujú bojovníci vedieť kde sa škreti ukrývaj- prípadne čo chystajú.  K tomu sú potrebné tiché drony schopné operovať najmä v noci, schopné niesť potrebné technické vybavenie a mať dostatočný dolet i výdrž. K tomu potrebujú bojovníci veľa dronov. Môžu no nemusia byť superšpičkové – musí ich však byť toľko, aby boli všade kde je ich treba.

      Touto výzvou pomôžeme veliteľom jednotiek na bojisku získať osobné operačné prostriedky pre zaistenie prehľadu a jednoduchých operácií v okolí – povedzme niekoľko kilometrov až desiatok kilometrov od svojho stanovišťa.   

Na čo konkrétne budú peniaze z tejto kampane použité?

   Peniaze z kampane budú s pomocou partnerov z občianskeho združenia primárne použité na zakúpenie tichých operačných dronov slúžiacich na prieskum bojového územia; ako aj potrebného dovybavenia napr. na riadenie, obsluhu, údržbu i nabíjanie batérií.   Technických riešení pre tento typ úloh je mnoho – počnúc Delta quad / trebárs Zerotech cez  S 2010/ Sparkletech  cez  Quantix recon / Aeroviroment … až po  drony trebars od DJI.  Tak isto spolu Ministerstvo obrany Ukrajiny sa vyhľadávajú možní  dodávatelia priamo na mieste spomedzi  Ukrajinských spoločností.

   Vhodná skladba techniky bude stanovená po skončení kampane podľa aktuálnej situácie a odborného názoru partnerov.

Vzorovy stroj Delta quad

  Zabezpečená technika bude doručená cestou overených kanálov – tam kde to bude najviac potrebné – v čase ukončenia výzvy pravdepodobne  na kontaktnú liniu na východe zeme alebo na Ukrajinsko – bieloruSSké hranice severne od Kyjiva pokiaľ bude útok vedený odtiaľ .

   Prispejte teda na dobrú vec!

   Začnime u 20,-  EUR a skončime pri 1.000.000,-  EUR

   Prispejme k zničeniu ruSSkej armády. Dnes Ukrajinci a zajtra dejiny Vám budú vďační !!!

Support the purchase of drones for reconnaissance for Ukrainian defenders

  The whole world held its breath when, a year ago, Putin, as Capo di tutti Capi, ordered the attack and sent airborne troops to
occupy Kyiv.
He planned a flash action like in 1968 in Czechoslovakia. Since the majority of the civilized world could not empathize with the mind of the mafia, they did not expect the attack, and due to the huge material superiority, glorified Russian army, legends about top weapons and outdated Ukrainian equipment, it seemed lost at the beginning. Lost until it turned out that Ukrainians have balls and see no reason why they should let their homeland be destroyed and let the ruSSians kill them.

A year has passed since then, and we all learned that Russian heroism and Russian armaments are not the real deal. Wherever
the men step, they try to commit genocide and leave Ukrainian civilians massacred, but on the other hand, when the right package is sent to their tank, BVP, helicopter or fighter, be it RPG or Javelin or NLAW, the fireworks are taken care of.

The Ukrainias call me Ivan Ivanovič, and already in the summer of last year I tried to start a campaign for the purchase of Bayraktar
TB2 drones as suggested by the Austrian journalist Martin Leidenfrost from Postoj.sk – but then the idea was not convincing.
In the meantime, however, the situation has changed. Ukrainians are fighting heroically, two Ukrainian families stayed with us, the
future Kyivan woman Masha was born, and I gained new contacts, new knowledge, new motivation and a deep conviction that
Ukrainian fighters should be supported.

Who is this campaign intended for? 

A new ruSSian attack is bound to come, either from ruSSia in the east or from Belarus in the north – that's why the Ukrainians who are fighting for their homeland and our freedom must be supported with all our might. As Bayraktar was mentioned at the beginning, it can be seen that drones play an important role in today's war – whether offensive or defensive. With a quick evaluation of the information and the correct reaction, ruSSian tanks and BVPs end up on the side of the road.

Anyway, for defense, the fighters need to know where the goblins are hiding – or what they are planning. This requires quiet drones
capable of operating (especially at night), capable of carrying the necessary technical equipment and having sufficient range and
endurance. For this, fighters need a lot of drones. They may or may not be super high-end – but there must be enough of them to be
everywhere they are needed.

With this campaign, we will help commanders of units on the battlefield to obtain personal operational means to ensure overview and simple operations in the vicinity – say a few kilometers to tens of kilometers from their position.

What exactly will the money from this campaign be used for?

The money from the campaign, with the help of partners from the civil association, will primarily be used to purchase silent operational drones for reconnaissance of the combat area; as well as necessary retrofitting, e.g. for management, operation, maintenance and battery charging. There are many technical solutions for this type of tasks – starting with Delta quad / perhaps Zerotech through S 2010/ Sparkletech through Quantix recon / Aeroviroment … to trebars drones from DJI. Likewise, together with the Ministry of Defense of Ukraine, possible suppliers are being sought on the spot among Ukrainian companies.

The appropriate composition of the equipment will be determined after the end of the collection according to the current situation
and the professional opinion of the partners.


Sample machine Delta quad

The acquired equipment will be delivered through verified channels – where it will be most needed – at the time of the end of the call,
probably to the contact line in the east of the country or to the Ukrainian-Belarusian border north of Kyiv if the attack is conducted
from there.

So donate to a good idea!
Let's start with EUR 20 and end with EUR 1,000,000
Let's contribute to the destruction of the ruSSian army.
Today Ukrainians and tomorrow the history will be grateful to you!!!

Chcete zakladateľovi kampane niečo odkázať?

Pre zobrazenie či pridanie odkazu musíte byť prihlásený na Facebooku a mať vo svojom prehliadači povolené cookies tretích strán.

Aktuality

20. 3. 2023 12:51

Paralelná petícia týkajúca sa darovania Slovenských MIGov Ukrajine speje k úspešnému zakončeniu

Vážení priatelia,

paralelne s touto dobročinnou zbierkou bežala/ beží aj Petícia, ktorej cieľom bolo zaistiť darovanie nefunkčných Slovenských MIGov-29 Ukrajincom. 

https://www.peticie.com/peticia_za_odovzdanie_migov_29_ukrajinskej_vlade_peticia

Petícia má prvý úspešný míľnik za sebou. Vo štvrtok 16. 3. 2023 Vláda Slovenskej republiky odsúhlasila darovanie lietadiel a v piatok podpísal p. minister Naď príslušné dokumenty.

Takže ak budete mať čas si Petíciu pozrite. Špeciálne za pozornosť stojí plán „Denacifikácie Ukrajiny“ prevzatý z portálu RIA Novosti …

https://www.peticie.com/a/392781?u=8250928

Nezabudnite !

Dnes Ukrajinci, zajtra svet Vám budú vďační !

Čo je to Donio?

Donio je miesto, kde každý má možnosť jednoducho získať financie na zmenu svojho príbehu alebo na ňu iným prispieť. Zakladateľom vždy odovzdávame 100% získanej sumy.

Ako je možné, že odovzdávate 100% získanej sumy?

Naším cieľom je pomáhať naplno všetkým, ktorí to potrebujú. Vytvorenie kampane na Donio je preto bezplatné. Náš chod hradíme z dobrovoľných darov od podporovateľov, nie z provízií od zakladateľov kampaní. Ďakujeme za ne, sú pre nás nielen veľká finančná pomoc, ale i gesto, že to, čo robíme, vám dáva zmysel.

Naozaj si u vás môžem vytvoriť kampaň na čokoľvek?

Donio ako jediná slovenská platforma pomáha získať financie na čokoľvek. Či už potrebujete financovať liečbu choroby, podporiť blízky útulok, rozbehnúť komunitnú záhradu alebo komerčný predpredaj produktu, kampaň môžete vytvoriť ako fyzická i právnická osoba.

Akú záruku mám, že prostriedky nebudú zneužité?

Pred spustením overujeme identitu každého zakladateľa kampane. Takmer s každým sme v intenzívnom kontakte a pri špeciálnych kategóriách kampane (preplatenie liečby, rekonštrukcie a pod.) si na posúdenie dôveryhodnosti kampane žiadame predloženie potrebných faktúr a dokumentov. Po skončení kampane od zakladateľov kampaní vyžadujeme aktualitu pre podporovateľov, ako boli získané prostriedky využité.

Nemôžem prispieť anonymne? Prečo na prispenie potrebujete moje údaje?

Vždy potrebujeme aspoň váš e-mail, aby sme naň poslali potvrdenie o platbe. Tiež naň budete dostávať informácie o tom, ako sa darí podporenej kampani. Ak ste si vybrali za svoj príspevok aj fyzickú odmenu, potrebujeme aj vaše ostatné kontaktné údaje pre jej odoslanie zakladateľom kampane.

Neprišiel mi od vás žiaden e-mail. Čo mám robiť?

Vo svojom e-mailovom klientovi sa pozrite do kategórie Ostatné. Alebo skontrolujte priečinok Spam. Ak nie je ani tam, ozvite sa nám na ahoj@donio.sk a spolu to vyriešime.

Od prispenia ubehlo už 24 hodín a moju platbu stále nevidím. Je to normálne?

Ak ste zvolili platbu kartou, mala by sa v prehľade kampane zobraziť hneď po prispení. Ak ste zvolili platbu prevodom, váš príspevok sa pripíše až v momente, keď peniaze prídu na účet. V prípade, že ste odoslali inú čiastku alebo ste nezadali variabilný symbol, musíme váš príspevok manuálne spárovať. To môže trvať aj týždeň.

Nepodarilo sa mi urobiť platbu kartou zo zahraničia, čo s tým?

Ak máte ťažkosti uskutočniť platbu zo zahraničia, môže byť chyba na strane platobnej brány, ktorá špeciálne zahraničné platobné karty neprijíma. Ak zvolíte platbu prevodom, môžete použiť službu Wise, ktorá má výhodnejšie poplatky.

Kampaň nezískala cieľovú sumu. Čo sa bude diať s mojimi peniazmi?

V momente, keď sa ukončenej kampani nepodarila dosiahniť želaná cieľová čiastka, nedosiahla ani prvý kampaňový míľnik (ak pracovala s míľnikmi) alebo nevyzbierala ani 200 eur (ak nebola stanovená cieľová čiastka), váš príspevok do 14 dní vrátime späť na váš účet alebo na platobnú kartu.

Dobročiný Darca
5 €  •  20. 3. 2023 8:53
Dobrosrdečný darca
135 €  •  19. 3. 2023 21:11
Milý darca
40 €  •  18. 3. 2023 0:37
Láskavý darca
10 €  •  17. 3. 2023 19:19
Darca, ktorý je za každú dobrost
10 €  •  17. 3. 2023 15:47
Dobrosrdečný darca
50 €  •  17. 3. 2023 12:21
Dobročiný Darca
25 €  •  16. 3. 2023 7:25
Láskavý darca
25 €  •  15. 3. 2023 5:05
Veľkorysý darca
25 €  •  14. 3. 2023 21:55
Láskavý darca
10 €  •  14. 3. 2023 21:45
Štedrý darca
50 €  •  14. 3. 2023 19:19
Silantro
60 €  •  13. 3. 2023 19:49
Mier Ukrajine a slobodu Rusku. Smrt Putinovskemu fasizmu.
Veľkorysý darca
10 €  •  13. 3. 2023 11:40
Veľkorysý darca
50 €  •  13. 3. 2023 9:12
Veľkorysý darca
25 €  •  13. 3. 2023 9:07
Veľkorysý darca
25 €  •  12. 3. 2023 15:12
Dobročiný Darca
25 €  •  12. 3. 2023 13:59
Štedrý darca
10 €  •  12. 3. 2023 13:53
Dobrosrdečný darca
50 €  •  12. 3. 2023 12:34
Milý darca
50 €  •  12. 3. 2023 9:47
Dobročiný Darca
25 €  •  12. 3. 2023 8:54
Milý darca
10 €  •  12. 3. 2023 2:52
Dobročiný Darca
100 €  •  12. 3. 2023 0:33
Dobročiný Darca
100 €  •  11. 3. 2023 23:04
Veľkorysý darca
25 €  •  11. 3. 2023 19:06
Dobrosrdečný darca
20 €  •  11. 3. 2023 15:35
Milý darca
25 €  •  11. 3. 2023 15:33
Dobročiný Darca
50 €  •  11. 3. 2023 15:32
Darca, ktorý je za každú dobrost
50 €  •  11. 3. 2023 14:38
Darca, ktorý je za každú dobrost
50 €  •  11. 3. 2023 12:35
Láskavý darca
18 €  •  11. 3. 2023 11:25
Dobrosrdečný darca
100 €  •  10. 3. 2023 21:59
Milý darca
50 €  •  10. 3. 2023 10:23
Milý darca
10 €  •  10. 3. 2023 7:01
Láskavý darca
25 €  •  9. 3. 2023 18:58
Milý darca
10 €  •  9. 3. 2023 10:37
miso
100 €  •  8. 3. 2023 21:45
žente ich za Ural!
Veľkorysý darca
25 €  •  8. 3. 2023 21:24
Milý darca
120 €  •  8. 3. 2023 20:42
Dobročiný Darca
25 €  •  8. 3. 2023 11:20
Dobrosrdečný darca
100 €  •  8. 3. 2023 8:37
Štedrý darca
10 €  •  8. 3. 2023 8:07
Milý darca
25 €  •  8. 3. 2023 6:46
Darca, ktorý je za každú dobrost
25 €  •  8. 3. 2023 6:36
Andrej
25 €  •  7. 3. 2023 18:00
Smrť ruskému fašizmu = mier Ukrajine!
Štedrý darca
25 €  •  6. 3. 2023 19:12
Darca, ktorý je za každú dobrost
25 €  •  6. 3. 2023 16:12
Dobrosrdečný darca
10 €  •  6. 3. 2023 15:39
Štedrý darca
50 €  •  6. 3. 2023 15:33
Ludo
10 €  •  6. 3. 2023 15:02
Sláva Ukrajine!
Dobročiný Darca
10 €  •  6. 3. 2023 9:42
Darca, ktorý je za každú dobrost
50 €  •  5. 3. 2023 21:24
Darca, ktorý je za každú dobrost
10 €  •  5. 3. 2023 13:59
Dobrosrdečný darca
25 €  •  5. 3. 2023 9:59
Dobročiný Darca
25 €  •  4. 3. 2023 20:50
Darca, ktorý je za každú dobrost
25 €  •  3. 3. 2023 22:19
Darca, ktorý je za každú dobrost
500 €  •  3. 3. 2023 10:37
Štedrý darca
25 €  •  2. 3. 2023 18:48
Peto
20 €  •  2. 3. 2023 17:00
Drzte sa! ♥♥♥
Dobrosrdečný darca
10 €  •  2. 3. 2023 16:05
Láskavý darca
25 €  •  2. 3. 2023 9:51
Štedrý darca
30 €  •  2. 3. 2023 9:19
Darca, ktorý je za každú dobrost
100 €  •  28. 2. 2023 15:49
Dobročiný Darca
25 €  •  28. 2. 2023 14:20
Dobročiný Darca
50 €  •  28. 2. 2023 12:53
Dobrosrdečný darca
5 €  •  27. 2. 2023 19:40
Dobročiný Darca
50 €  •  27. 2. 2023 15:54
Dobrosrdečný darca
100 €  •  27. 2. 2023 15:36
Darca, ktorý je za každú dobrost
25 €  •  27. 2. 2023 15:14
Dobrosrdečný darca
33 €  •  27. 2. 2023 13:28
Milý darca
25 €  •  27. 2. 2023 13:22
Štedrý darca
10 €  •  27. 2. 2023 10:20
Darca, ktorý je za každú dobrost
135 €  •  26. 2. 2023 22:49
Dobrosrdečný darca
50 €  •  26. 2. 2023 19:56
Štedrý darca
20 €  •  26. 2. 2023 9:41
Láskavý darca
50 €  •  26. 2. 2023 9:40
Štedrý darca
30 €  •  26. 2. 2023 9:09
Darca, ktorý je za každú dobrost
100 €  •  26. 2. 2023 7:44
Dobrosrdečný darca
10 €  •  26. 2. 2023 0:46
Darca, ktorý je za každú dobrost
50 €  •  25. 2. 2023 23:31
Darca, ktorý je za každú dobrost
25 €  •  25. 2. 2023 22:58
Dobrosrdečný darca
100 €  •  25. 2. 2023 22:04
Darca, ktorý je za každú dobrost
10 €  •  25. 2. 2023 22:00
Darca, ktorý je za každú dobrost
200 €  •  25. 2. 2023 21:13
Dobrosrdečný darca
25 €  •  25. 2. 2023 21:04
Veľkorysý darca
75 €  •  25. 2. 2023 20:23
Juraj
10 €  •  25. 2. 2023 19:40
Na zdravie
Darca, ktorý je za každú dobrost
100 €  •  25. 2. 2023 18:05
Darca, ktorý je za každú dobrost
100 €  •  25. 2. 2023 17:43
P.
25 €  •  25. 2. 2023 17:08
Nakopte Rusov do zadku!
Veľkorysý darca
25 €  •  25. 2. 2023 16:38
Dobročiný Darca
50 €  •  25. 2. 2023 16:14
R
50 €  •  25. 2. 2023 15:05
Pošlite rusákov domov!
Michal
50 €  •  25. 2. 2023 14:56
Ďakujem a veľmi držím palce!
Veľkorysý darca
50 €  •  25. 2. 2023 14:49
JT
20 €  •  25. 2. 2023 14:46
Slava Ukraine
Láskavý darca
200 €  •  25. 2. 2023 11:38
UM
10 €  •  25. 2. 2023 11:01
Sila s Tebou Ukrajina!
Veľkorysý darca
50 €  •  25. 2. 2023 11:01
Dobrosrdečný darca
20 €  •  25. 2. 2023 10:41
Darca, ktorý je za každú dobrost
25 €  •  25. 2. 2023 10:37
Dobročiný Darca
100 €  •  25. 2. 2023 10:20
Láskavý darca
25 €  •  25. 2. 2023 10:17
Milý darca
100 €  •  25. 2. 2023 9:15
DaRealGunko
50 €  •  25. 2. 2023 9:01
UA calls for aid, and SK will answer! Death to the Orcs.
Štedrý darca
50 €  •  25. 2. 2023 8:55
Peter
100 €  •  25. 2. 2023 7:43
Susedská výpomoc
Láskavý darca
25 €  •  25. 2. 2023 6:56
Láskavý darca
250 €  •  25. 2. 2023 1:07
Milý darca
25 €  •  24. 2. 2023 23:27
Láskavý darca
100 €  •  24. 2. 2023 21:56
Štedrý darca
50 €  •  24. 2. 2023 21:55
Milý darca
100 €  •  24. 2. 2023 21:52
Veľkorysý darca
25 €  •  24. 2. 2023 21:42
FRA
100 €  •  24. 2. 2023 21:25
Len do nich...
Dobročiný Darca
10 €  •  24. 2. 2023 21:17
Dobročiný Darca
10 €  •  24. 2. 2023 21:17
Dobročiný Darca
100 €  •  24. 2. 2023 20:43
Láskavý darca
100 €  •  24. 2. 2023 20:27
Michal
50 €  •  24. 2. 2023 20:26
Pre ukrajinských obrancov
Veľkorysý darca
25 €  •  24. 2. 2023 20:06
Milý darca
25 €  •  24. 2. 2023 18:37
Jaroslav
30 €  •  23. 2. 2023 20:45
Prečo Rusi zabíjajú svojich susedov?
Martin Leidenfrost
400 €  •  22. 2. 2023 10:57
Aby vojna skončila čo najskôr
Štedrý darca
40 €  •  21. 2. 2023 20:24
Ja
25 €  •  19. 2. 2023 20:33
vďaka
1968
25 €  •  15. 2. 2023 18:37
dakujem ukrajine, ukrajincom a tomasovi https://www.youtube.com/watch?v=WHuZjC3o5Z8
Štedrý darca
50 €  •  15. 2. 2023 12:23
Darca, ktorý je za každú dobrost
50 €  •  13. 2. 2023 18:26

Premýšľate ako pomôcť ešte viac?

Založte si vlastnú darcovskú výzvu a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii.

Ako funguje Darcovská výzva

  1. Pridajte Darcovskú výzvu – vymyslite vlastný názov a napíšte krátky úvod, prečo vás zaujal príbeh, ktorý ste sa v Darcovskej výzve rozhodli podporiť.
  2. Zdieľajte ju s priateľmi, kolegami či vo svojej komunite, aby sa do pomoci mohlo zapojiť čo najviac prispievateľov.
  3. Získané financie priradíme ku kampani, ktorú ste sa rozhodli podporiť v 100 % výške.
Pridať Darcovskú výzvu Zistiť viac

U tohto príbehu zatiaľ žiadne Darcovské výzvy nie sú

Páči sa vám táto kampaň? Podporte ju Darcovskou výzvou.

Založte si vlastnú podkampaň a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii.
Ako to funguje?

Odkazy

Silantro
60 €  •  13. 3. 2023 19:49
Mier Ukrajine a slobodu Rusku. Smrt Putinovskemu fasizmu.
miso
100 €  •  8. 3. 2023 21:45
žente ich za Ural!
Andrej
25 €  •  7. 3. 2023 18:00
Smrť ruskému fašizmu = mier Ukrajine!
Ludo
10 €  •  6. 3. 2023 15:02
Sláva Ukrajine!
Peto
20 €  •  2. 3. 2023 17:00
Drzte sa! ♥♥♥
Juraj
10 €  •  25. 2. 2023 19:40
Na zdravie
P.
25 €  •  25. 2. 2023 17:08
Nakopte Rusov do zadku!
R
50 €  •  25. 2. 2023 15:05
Pošlite rusákov domov!

Kto ďalší daroval?

Chcete vytvoriť kampaň? Sme za každú dobrosť.

Vytvoriť kampaň